ДО ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ КОНЦЕПТУ, ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
У результаті аналізу поглядів когнітологів на співвідношення концепту, поняття та значення сформульовано висновки, що значення, яке є частиною концепту, ширше за поняття, яке є ядром не лише значення, а й концепту.
In this paper the analysis looks at concept, notion and mеaning is formulated the conclusion that the meaning is part of the concept, broader than the notion that is the nucleus not only of meaning, but also of concept.
В статье в результате анализа взглядов когнитологов на соотношение концепта, понятия и значения сформулированы выводы, что значение, которое является частью концепта, шире понятия, которое является ядром не только значения, но и концепта.
Опис
Слов'янський збірник. (збірник наукових праць). - К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,2012.- Вип.17.- Ч.2.
Ключові слова
когнітологія, концепт, значення, поняття, cognitology, concept, value concepts, когнитология, концепт, значение, понятие
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК