Розвиток освіти єврейського населення Одеси у другій половині ХІХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
СПД-ФО Бровкін О.В.
Анотація
Мета даної роботи полягає в дослідженні релігійної та світської: початкової, середньої та вищої освіти серед євреїв Одеси в другій половині ХІХ ст. Отримання світської освіти було обумовлено економічними чинниками та прагненням єврейського населення до інтеграції в культуру оточуючого середовища. Проаналізовано умови, в яких здійснювалось затвердження і розвиток єврейських традиційних шкіл та училищ. Незважаючи на правові обмеження в останній чверті ХІХ ст., розквіт традиційних єврейських інститутів освіти був пов'язаний, насамперед, з економічним прискоренням розвитку міста та його общини. Це, в свою чергу, сприяло фінансовому забезпеченню цих шкіл та училищ, та зростанню попиту на кваліфікованих працівників. Найбільш популярними були медична, комерційна та юридична галузі освіти серед єврейського населення. Розглянуто особливості та фактори, що впливали на систему освіти єврейського населення. Зазначено, що з кінця ХІХ ст. євреям почали чинити опір при отриманні освіти. Після погромів 80-х рр. була встановлена норма для вступу єврейського населення у вищі навчальні заклади. Така ж політика проводилась і в звичайних єврейських училищах. Зокрема, за розпорядженням міністра фінансів, відсоток євреїв одеських комерційних училищ визначався у залежності від діяльності купців-євреїв і фінансуванні цих закладів. Та незважаючи на культурну дискримінацію, відбувався значний прогрес освітньої системи, що обумовило розвиток єврейської освіченості та культури, сприяло росту відчуття національної гідності, бажання служити власному народові, його відродженню.
Цель данной работы заключается в исследовании религиозного и светского: начального, среднего и высшего образования среди евреев Одессы во второй половине XIX в. Получение светского образования было обусловлено экономическими факторами и стремлением еврейского населения к интеграции в культуру окружающей среды. Проанализированы условия, в которых осуществлялось утверждение и развитие еврейских традиционных школ и училищ. Несмотря на правовые ограничения в последней четверти XIX в., расцвет традиционных еврейских институтов образования был обусловлен, прежде всего, ускоренным экономическим развитием города и общины. Это, в свою очередь, способствовало финансовому обеспечению этих школ и училищ, и порождало спрос на квалифицированных работников. Среди еврейского населения. наиболее популярными были медицинская, коммерческая и юридическая области образования. Рассмотрены особенности и факторы, которые влияли на систему образования еврейского населения. Отмечено, что с конца XIX в. у евреев начались проблемы при получении образования. После погромов 80-х гг. была установлена норма для вступления еврейского населения в высшие учебные заведения. Такая же политика проводилась и в обычных еврейских училищах. В частности, по распоряжению министра финансов, процент евреев одесских коммерческих училищ определялся в зависимости от деятельности купцов-евреев и финансирования этих учреждений. Но несмотря на культурную дискриминацию, происходил значительный прогресс образовательной системы, что способствовало развитию еврейского образования и культуры, росту ощущения национального достоинства, желания служить своему народу, его возрождению.
The aim of this work is to study the religious and secular: primary, secondary and higher education among the Jews of Odesa in the second half of the 19th century. Obtaining of secular education was caused economic factors and the desire of the Jewish population to integrate into the culture of the environment. Conditions of foundation and development of Jewish traditional schools and colleges have been analyzed. Despite legal restrictions in the last quarter of the 19th century, heyday of traditional Jewish educational establishments was caused, first of all, by the acceleration economic development of the city and communities. This, in turn, promoted financial security of these schools and colleges, and generated demand for skilled workers. Among the Jewish population medical, commercial and legal fields of education were the most popular. Peculiarities and factors which influenced an education system of the Jewish population have been considered. It is noted that since the end of the XIX century the Jews had problems in education obtaining. After riots of the 80th the requirements for an entrance of the Jewish population to higher educational institutions were set. Also the same policy was pursued in ordinary Jewish colleges. In particular, according to the instruction of the Minister of Finance, the percentage of Jews in Odessa commercial schools was defined depending on activities of Jewish merchants and financing of these establishments. However despite cultural discrimination, there was the significant progress of educational system that promoted development of Jewish education and culture, growth of feeling of national dignity, desire to serve the people, its revival.
Опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України / НАН України, НДІ укр. козацтва . – Одеса, 2014.
Ключові слова
євреї, освіта, хедер, талмуд-тора, «Гаскала», евреи, образование, «Хаскала», the Jewish people, education, heder, Talmud-Torah, «Haskalah»
Бібліографічний опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України
DOI
ORCID:
УДК