Самопізнання як форма емоційно-оцінного ставлення до себе на провідних етапах онтогенетичного розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проблема вивчення психологічних особливостей емоційно-оцінного ставлення особистості до себе неможлива без визначення специфіки самопізнання. У статті розкриваються основні підходи до вирішення цієї проблеми, проводиться аналіз підходів до визначення самопізнання як форми емоційнооцінного ставлення особистості до себе на провідних етапах онтогенетичного розвитку.
Проблема изучения психологических особенностей эмоционально-оценочного отношения личности к себе невозможна без определения специфики самопознания. В статье раскрываются основные подходы решения этой проблемы, проводится анализ подходов по определению самопознания как форме эмоционально-оценочного отношение личности к себе на ведущих этапах онтогенетического развития.
Problem of study of psychological features of emotionally-evaluated relation of personality toward self impossible without determination of specific of self-knowledge. Basic approaches of decision of this problem open up in the article, the analysis of approaches is conducted to determination of self-knowledge as form emotionally-evaluated relation of personality toward self on the leading stages of ontogenetic development.
Опис
Ключові слова
емоційно-оцінне ставлення до себе, особистість, самопізнання, самосприймання, самоспостереження, эмоционально-оценочное отношение к себе, личность, самопознание, самовосприятие, самонаблюдение, emotionally-evaluated relation toward self, personality, self-knowledge, self-perception, introspection
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК