Вплив електронодонорної здатності нітрогенвмісних органічних основ на характер зв’язування в їх тетрафтороборатних солях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проведено ІЧ спектроскопічне дослідження тетрафтороборатів нітрогенвмісних органічних основ. Встановлено, що основним фактором, який визначає особливості будови досліджуваних сполук, є електронодонорна здатність органічної основи (В): зі зменшенням рКа вихідного аміну збільшується ступінь Н-зв’язування аніона та катіона, що приводить до збільшення ковалентної складової зв’язку в тетрафтороборатних сполуках.
Проведено ИК спектроскопическое исследование тетрафтороборатов азотсодержащих органических оснований. Установлено, что основным фактором, определяющим особенности строения изучаемых соединений, является электронодонорная способность органического основания: с уменьшением рКа исходного амина увеличивается степень Н-связанности аниона и катиона, что приводит к увеличению ковалентной составляющей связи в тетрафтороборатных соединениях.
The IR spectroscopic investigation of nitrogen organic bases tetrafluoroborates has been carry out. It was shown the organic base basicity determines structure of studied compounds: the degree of cation and anion H-bonding is increased with reduction of initial amine pKa. It results to increase of covalent bonding in tetrafluoroborate compounds
Опис
Ключові слова
тетрафтороборати, нітрогенвмісні органічні основи, ІЧ спектроскопія., тетрафторобораты, азотсодержащие органические основания, ИК спектроскопия., tetrafluoroborates, nitrogen organic bases, IR spectroscopy
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК