Козацька топографія Стамбула та його околиць у середині ХІХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Топографія Стамбула є калейдоскоппічною, відображаючи різні періоди та складові історичного процесу мегаполіса від античності до сьогодення. Османський період теж не є одноманітним і включає в тому числі таку складову, як корпоративна топографія – вона пов’язана з різними групами населення, які відігравали ту чи іншу роль в історії столиці імперії. В корпоративній слід виділити топографію, пов’язану з османськими мілітарними формуваннями, як от яничарами, військовим флотом тощо. І однією зі складових цього мілітарного сліду є козацький – пов’язаний з османськими козацькими полками, створеними у 1853 р. під керівництвом Мехмеда Садик-паші (Чайковського). До 1870-х рр. казарми, штаб-квартира, резиденції офіцерів, заміська колонія Адампіль, приміські маєтки тощо стали місцями розташування османських козаків, відігравши важливу роль в оформленні уявлення про Царгород, як про місто мультикультурне. Спогади, архівні документи, преса, світлини дозволяють прослідкувати не лише розташування, але й подробиці побуту, особливості світосприйняття козаків багатонаціонального походження, які в час танзимату стали певною моделлю формування нової османської армії. Результатом цього став визначний як вплив османських козаків на європеїзацію турецького суспільства, так і трансформація сприйняття в його середовищі слов’янських народів (болгар, поляків, українців). Практичним результатом статті є локалізація історичних подій, пов’язаних з османським козацтвом, що може стати керівництвом для екскурсійного маршруту та збереження культурної спадщини.
The topography of Istanbul is multilayered, reflecting different periods and components of the historical process of the Metropolis from antiquity to the present. One of the components of the military trace is the Cossack places - connected with the Ottoman Cossack regiments created in 1853 under command of Mehmed Sadik Pasha (Czajkowski). By the 1870s, barracks, headquarter, officers' residences, Adampil suburban colony, suburban estates, etc. became the locations of Ottoman Cossacks, playing an important role in the formalized image of Istanbul as a multicultural city. Memories, archival documents, the press, and photographs allow us to trace not only the location, but also the details of life, the peculiarities of the worldview of the multinational origin Cossacks, who during the tanzimat became a certain model for the formation of the new Ottoman army. As a result of this, both the influence of the Ottoman Cossacks on the Europeanization of Turkish society and the transformation of the perception of the Slavic peoples (Bulgarians, Poles, Ukrainians) in its environment became significant. The practical result of the article is the localization of historical events related to the Ottoman Cossacks, which can become a guide for the touristic route and preservation of cultural heritage.
Опис
Ключові слова
Стамбул, Мехмед Садик- паша (Михайло Чайковський), османські козаки, історичний туризм, Istanbul, Mehmed Sadyk-pasha (Myhaylo Czajkowski), Ottoman Cossacks, historical tourism
Бібліографічний опис
Чорноморська минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України
ORCID:
УДК