Філогенетичні взаємовідношення геномів пшениць за аналізом множинних форм ферментів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проаналізовано електрофореграми множинних форм деяких оксидоредуктаз і естераз у різних пшениць та їх родичів (всього 21 вид). Встановлена геномна специфічність спектрів множинних форм досліджених ферментів. На основі аналізу електрофоретичних спектрів ферментів побудовано дендрограму, яка показує філогенетичні взаємовідношення між геномами злаків. Зроблено висновок про домінуючий вплив геному А за поєднання з іншими геномами злаків.
Проанализированы электрофореграммы множественных форм некоторых оксидоредуктаз и эстераз у разных пшениц и их родственников (всего 21 вид). Установлена геномная специфичность множественных форм исследованных ферментов. На основе анализа электрофоретических спектров ферментов построена дендрограмма, которая показывает филогенетические взаимоотношения между геномами злаковых. Сделан вывод о доминирующем влиянии генома А при объединении с другими геномами злаковых.
The electrophoregrammes of some oxydoreductases and esterases in different wheats and their relatives were analyzed (21 species in total). The electrophoretic spectra investigated enzymes had genomic specifity. The dendrogramme of phylogenetic Poacea genomes relations was built on the base of electrophoretic spectra. The dominate influence of genome A in complex wheat genome was shown.
Опис
Ключові слова
множинні форми ферментів, оксидоредуктази, естерази, пшениця, філогенія, множественные формы ферментов, оксидоредуктазы, эстеразы, пшеница, филогения, multiple enzymes forms, oxydoreductases, esterases, wheat, phylogenetic relations
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК