Парадигматическая структурация производных цветонаименований при дефиниционном описании

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статья посвящена семасиологическому анализу производных цветонаименований. Выделяются четыре парадигматические группы по способу выражения семы "определённый цвет" в дефинициях производящего и соответствующего производного цветообозначения.
Статтю присвячено семасіологічному аналізу похідних найменувань кольорів. Виділяються вираження семи "визначений колір" у дефініціях твірного і відповідного похідного позначення кольору.
The article is dedicated to the semasiological analysis of the derivatives naming colours. Four paradigmatic groups are defined according to the ways of semantic expression of "particular colour" in the definitions of producting and correspondingly derivative colour naming.
Опис
Ключові слова
производное цветонаименование, сема, дефиниция, цветовой блок, семантическое согласование, похідне найменування кольорів, дефініція, колірний блок, семантичне узгодження, derivative colour naming, sematic component, definition, group of colors, semantic coordination
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання