Словотвірна контамінація як вияв лінгвокреативності на феномен війни (на матеріалі медіатекстів)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядається словотвірна контамінація як вияв мовної гри, що набуває яскраво виражену прагматичну скерованість на вербалізацію свого емоційно-психологічного стану під час воєнного протистояння. Мета дослідження - виявити структурно-семантичні особливості інноваційних контамінатів у сучасному медіадискурсі. Об’єктом дослідження є інноваційні деривати в сучасних медіатекстах, а предметом – словотвірні контамінати в засобах ЗМІ та їх структурно-семантичні різновиди. Джерельною базою дослідження послугували 235 словотвірних інновацій, зафіксованих в інтернет-ЗМІ (переважно в телеграм-каналах українських та опозиційних російських блогерів) із лютого по червень 2022 року. З’ясовано, що найбільшу активність виявляє контамінаційний тип дериватів, утворених шляхом накладання однієї твірної основи на іншу. На другому місці за чисельністю зафіксованих контамінатів є прийом вичленування однієї твірної основи в іншу. Виявлено, що 75% зафіксованих графодериватів містить латинську літеру Z, яка в українському та російському опозиційному медіадискурсі стала символом російського вторгнення в Україну і набула негативного оцінного значення. Окрема увага приділяється інноваціям, що виникли в результаті мовної гри із прецедентними фразами медіатекстів періоду російсько-української війни. Запропоновано номінувати такі оказіона-лізми, які утворились лексико-синтаксичним способом та набули статусу хештеґів, хештеґ-контамінатами. Доведено, що зниженооцінної тональності набувають номени на позначення країни-агресора, представників влади, військових та усіх прибічників імперсько-мілітаристської політики. Негативне оцінювання особи чи явища відбувається за допомогою зниженоінвективної лексики, яка створює іронічне забарвлення новотвору. Обґрунтовано синтетичну функційність контамінатів, які виконують одночасно номінативну, оцінну й експресивну функції. Цей факт підтверджує загальну тенденцію щодо свідомого прагнення мовців до економії словотвірних засобів. Проведене дослідження дає підстави визначити такі результати: сучасні медіатексти демонструють надзвичайну активність інноваційних контамінатів як інформаційної зброї в період російсько-української війни; різноманітність структурних і семантичних моделей аналізованих дериватів свідчить про високий креативний потенціал мовців та продуктивність неузуальних способів словотвору. Перспективи дослідження вбачаємо в поглибленій розробці структурно-семантичної класифікації контамінатів у сучасному медіадискурсі.
The article considers word-forming contamination as a manifestation of the language game acquiring a pronounced pragmatic orientation to verbalize their emotional and psychological state during the military confrontation. The purpose of the study is to identify structural and semantic features of innovative contaminants in modern media discourse. The object of research is innovative derivatives in modern media texts and the subject-word-forming contaminants in the media and their structural and semantic varieties. The source base for the study served on 235 word-formation innovations recorded in the online media (mostly in telegram channels of Ukrainian and Russian opposition bloggers) from February to June 2022. It was found that the most active is the contamination type of derivatives formed by imposing one creative basis on another. In second place in terms of the number of recorded contaminants is the method of isolating one creative basis into another. It was found that 75% of the recorded graph derivatives contain the Latin letter Z, which in the Ukrainian and Russian opposition media discourse became a symbol of the Russian invasion of Ukraine and acquired a negative evaluation value. Particular attention is paid to innovations that have emerged as a result of the language game with precedent phrases from media texts of the Russian-Ukrainian war. It is proposed to nominate such occasionalism, which was formed in a lexical-syntactic way and acquired the status of hashtags, and hashtag-contaminants. It is proved that the names of the aggressor country, government officials, the military, and all supporters of imperial-militaristic policy acquire a low tone. The negative evaluation of a person or phenomenon occurs with the help of reduced-invective vocabulary, which creates an ironic color to the work. The synthetic functionality of contaminants, which perform nominative, evaluative and expressive functions at the same time, is substantiated. This fact confirms the general tendency towards the conscious desire of speakers to save word-forming means. The study provides grounds for determining the following results: modern media texts demonstrate the extraordinary activity of innovative contaminants as information weapons during the Russian-Ukrainian war; the variety of structural and semantic models of the analyzed derivatives testifies to the high creative potential of speakers and the productivity of non-casual ways of word-formation. We see the prospects of the study in the in-depth development of the structural-semantic classification of contaminants in modern media discourse.
Опис
Ключові слова
контамінація, інноваційні контамінати, словотвірна модель, мовна гра, словотвірна прагматика, медіатексти, contamination, innovative contaminants, word-forming model, language game, word-forming pragmatics, media texts
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana