Українська міграція в Європу періоду російсько-української війни: політика врегулювання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, яке й досі триває, стало новим викликом для сучасного світу та завдало ще більше проблем регіонального та глобального розвитку, спровокувавши колосальні потоки вимушеної міграції українських громадян, яка, на думку дослідників, не має аналогів і значно перевершує всі попередні. Масовий потік біженців з України додав значних проблем до міграційної кризи в Європі, яка була викликана попереднім значним напливом мігрантів із Близького Сходу та Африки, значно ускладнивши її гуманітарну складову. Актуальність вивчення цих процесів постійно зростає та доводить, що міграція є не тільки соціально-політичною, демографічною, але й науковою проблемою, яка потребує значної консолідації сил дослідників задля розв’язання проблем, що зумовлені цими процесами. Предметом аналізу даної роботи є вимушена міграція українських громадян та її наслідки, спровокована саме російсько-українською війною. У статті проаналізовано теоретичний доробок українських дослідників у вивченні української міграції в Європу. Визначено її особливості в порівнянні з іншими типами міграції. Окреслено проблеми мовної, ціннісно-культурної, психологічної та соціальної адаптації на підставі аналізу результатів соціологічних опитувань та багаточисельних прикладів повернення мігрантів в Україну. Проведено аналіз багатосторонньої гуманітарної допомоги біженцям та основних напрямів політики ЄС щодо регулювання міграційних потоків із лютого 2022 року до літа 2023 року. Опрацьовано значну кількість документів, які склали нормативно-правову базу міграційної політики ЄС щодо українських біженців, а також співпраці з різними інституціями України. Визначено різні аспекти наслідків міграції для України.
Russia’s full-scaled invasion to Ukraine on the 24th of February 2022, which is still on, has become a new challenge for a modern world and has caused more problems to regional and global development as well as provoked colossal forced migration flows of Ukrainian citizens. The migration that according to researchers has no analogues and significantly surpasses all the previous ones. A massive influx of refugees from Ukraine added significant problems to migrant’s crisis of Europe, that was which was caused by the previous colossal influx of migrants from the Middle East and Africa, complicating its humanitarian component. The relevance of the study of these processes is constantly growing and proves that migration is not only a social, political, but also a scientific problem, which requires a significant consolidation of the forces of the scientific community in order to solve the problems caused by these processes. The subject of analysis of this work is the forced migration of Ukrainian citizens and its consequences, provoked precisely by the Russian- Ukrainian war. The article analyzes the theoretical surveys of Ukrainian researchers in the study of Ukrainian emigration to Europe. Its features are determined in comparison with other types of migration. The problems of linguistic, value-cultural, psychological and social adaptation are outlined on the basis of the analysis of the results of sociological surveys and numerous examples of the return of migrants to Ukraine. An analysis of multilateral humanitarian assistance to refugees and the main directions of the EU policy regarding the regulation of migration flows from February 2022 to the summer of 2023 was carried out. A large number of documents that formed the normative and legal basis of the EU migration policy in relation to Ukrainian refugees, as well as cooperation with various institutions of Ukraine, were developed. Different aspects of the consequences of forced migration for Ukraine are defined.
Опис
Ключові слова
міграція, російсько-українська війна, вимушена міграція, міграційна криза, політика ЄС, соціальна робота
Бібліографічний опис
Міжнародні та політичні дослідження = Іnternational and Political Studies
ORCID:
УДК