Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (модуль основи охорони праці) : метод. вказів. (рекоменд.) до вивч. навч.дисципл. для підгот. бакалаврів (першого рівня вищої освіти) за спеціальністю 081 «Право» денного відділення

Анотація
Предметом вивчення циклу основи охорони праці є фактори виробничого середовища, організаційно-технічні і санітарно-гігієнічні умови, у яких здійснюється трудова діяльність людини, а також система правових заходів щодо виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та охорони праці. Міждисциплінарні зв’язки: трудове право, право соціального забезпечення, адміністративне право, конституційне право. Метою викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (модуль основи охорони праці) є формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності. Основними завданнями вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (модуль основи охорони праці) є: – ознайомлення студентів із загальними поняттями безпеки та гігієни праці, безпеки та ризику, організації охорони праці на підприємстві та особливостями правового регулювання зазначених питань; – опанування знань, вмінь та навичок вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику; – сприяння розвитку у студентів самостійності мислення; – засвоєння студентами юридичної лексики і термінології; – формування правової культури студентів. Досконале вивчення навчальної дисципліни дозволить запобігти надзвичайним ситуаціям, зниження рівня техногенно-екологічних ризиків, успішно вирішувати завдання по підвищенню рівня безпеки та гігієни праці для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах, формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.
Опис
Ключові слова
безпека життєдіяльності, охорона праці, теоретичні засади, правові основи, підприємство, громадський контроль, економічні аспекти, основи техніки безпеки, пожежна безпека
Бібліографічний опис
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (модуль основи охорони праці) : метод. вказів. (рекоменд.) до вивч. навч.дисципл. для підгот. бакалаврів (першого рівня вищої освіти) за спеціальністю 081 «Право» денного відділення. – Одеса : Фенікс, 2019. – 66 с.
DOI
ORCID:
УДК