Синтаксична деривація в контрадикторному реченні: інтенсивний тип

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті описано синтаксичні процеси інтенсивної деривації контрадикторного речення сучасної англійської мови. З’ясовано функціонально-когнітивну природу кожного з різновидів спрощення поверхневої структури речення, також встановлено частотність їхнього вживання щодо семантичних типів КР.
В статье описаны синтаксические процессы интенсивной деривации контрадикторного предложения в современном английском языке. Выявлена функционально-когнитивная природа каждой из разновидностей упрощения поверхностной структуры предложения, а также установлена частотность их употребления с разными семантическими группами контрадикторного предложения.
This article deals with syntactic processes of intensive derivation in the contradictory sentence in modern English. The cognitive-functional nature of each type of the structural simplification is revealed, as well as their frequency within semantic types of the contradictory sentence.
Опис
Ключові слова
контрадикторне речення, протиставний паратаксис, допустовий гіпотаксис, спрощення, кумуляція, сепаратизація, англійська мова, контрадикторное предложение, противительный паратаксис, уступительный гипотаксис, упрощение, кумуляция, сепаратизация, contradictory sentence, adversative parataxis, consessive hypotaxis, simplification, cumulation, separation
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання