Специфіка англомовних віртуалміфотопонімів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The proposed study examines modern computer games from a linguistic, namely onomastic, point of view, in particular, various features of onутіс vocabulary such as their motivation features are studied through the prism of psychomental operatioris that occur while their formation, and their role in electronic discourse of computer games is analyzed, therefore, the research belong<s to the cognitive-discursive paradigm. Purpose. The purpose of the study is to establish the general patterns of English- language nomination of objects in the virtual worlds of computer games. The object of the research is the English-language onymic space of modern computer games. The subject of the research is the structural and semantic features of virtual mythotop- onyms in the electronic discourse of computer games. Material and methods. The material of the research was 300 virtual mythonyms, selected by the mearis of continuous sampling technique from popular English-language games of various genres. While researching the generally used methods in modern onomastic investigations were applied: general scientific, such as induction and deduction, analysis and synthesis for creating the type of the research that would correspond the standards of the world science; general linguistic, such as descriptive, taxonomic and structural, for classifying and organizing the material; as well as special onomastic, namely motivational analysis for reconstructing of the onym nomination motives. A quantitative method was also usedfor summarizing and quantifying the results of the study. Results. The newest direction in onomastics such as virtual mythonymy was characterized and virtual mythotoponyms in the electronic discourse of computer games were singled out, as well as the functional and motivationalfeatures of virtual mythotoponyms were outlined. Conclusions. It was determined that the main functions of virtual mythotoponyms include: the dividing of the player’s in-game experience into segments to facilitate the orientation in space and time of the game, as well as to facilitate the communication between the players, symbolic and stereotyping functions to maintain the atmosphere of the game. Regarding the motivationalfeatures of virtual mythotoponyms, the following types of motivation dominate: the mixed one (38 %), in particular, adding a propositional component to the onym with an unknown or associative motivation, and the propositional one (31 %), that serves to create self-explanatory names and the associative one (25 %), that is the expression of the creative freedom of the developers and sometimes serves to petform a symbolic function.
У пропонованому дослідженні охарактеризовано сучасні комп’ютерні ігри з лінгвістичного, а саме ономастичного, напряму, зокрема, вивчаються різні аспекти пропріально'ілексики, а саме мотиваційні особливості через призму психоментальних операцій, які відбуваються при її утворенні, та їхня роль в електронному дискурсі комп’ютерних ігор, отже, дослідження належить до когнітивно-дискурсивноїпарадигми. Мета. Метою дослідження є встановлення загальних тенденцій англомовної номінації об’єктів віртуальних світів комп’ютерних ігор. Об’єктом дослідження є англомовний онімний простір сучасних комп’ютерних ігор. Предметом дослідження є структурно-семантичні особливості віртуалмі- фотопонімів в електронному дискурсі комп’ютерних ігор. Матеріал та методи. Матеріалом дослідження послугували 300 вірту- алміфонімів, дібрані методом суцільної вибірки з популярних англомовних ігор різних жанрів. Під час дослідження використовувалися методи, які є найбільш вживаними в сучасних ономастичних розвідках: загальнонаукові, як- от індукція та дедукція, аналіз та синтез, для створення дослідження, яке б відповідало стандартам світової науки; загальнолінгвістичні: описовий, таксонімічний та структурний, щоб класифікувати й впорядкувати матеріал; а також мотиваційний аналіз для реконструкції мотивів номінації онімів. Було також використано кількісний метод з метою узагальнення і квантифікаціїрезультатів дослідження. Результати. Було схарактеризовано такий новітній напрям в ономастиці, як віртуалміфоніміка, і описано віртуалміфотопоніми в електронному дискурсі комп’ютерних ігор, а також окреслено функційні й мотиваційні особливості віртуалміфотопонімів. Висновки. Було визначено, що до основних функцій віртуалміфотопонімів належать:розділення внутріиіньоігрового досвіду гравця на сегменти для полегшення орієнтації в просторі й часі гри, а також полегшення комунікації між гравцями, символічна й стереотипізаційна, щоб підтримати атмосферу гри. Щодо мотиваційних особливостей віртуалміфотопонімів, домінують такі типи мотивації: змішаний (38 %), зокрема, додавання пропозиційного компоненту до оніма з невідомою чи асоціативною мотивацією, та пропо- зиційний (31 %), що слугують створенню самопояснювальних назв, та асоціативний (25 %), який є вираженням креатив ної свободи розробників та іноді слугує виконанню символічної функції.
предлагаемом исследовании рассмотрены современные компьютерные игры с лингвистической, а именно ономастической, точки зрения, в частности, изучаются различные особенности проприальной лексики вроде их мотивационных особенностей через призму психоментальных операций, которые случаются при их образовании, и их роль в электронном дискурсе компьютерных игр, следовательно, исследования относится к когнитивно-дискурсивной парадигме. Цель. Целью исследования является установление общих закономерностей англоязычной номинации объектов виртуальных миров компьютерных игр. Объектом исследования является англоязычное онимное пространство современных компьютерных игр. Предметом исследования являются структурно-семантические особенности виртуалмифотопонимов в электронном дискурсе компьютерных игр. Материалы и методы. Материалом исследования послужили 300 виртуалмифотопонимов, выбранные методом сплошной выборки из популярных англоязычных игр различных жанров. В ходе исследования использовались методы, которые являются общеупотребительными в современных ономастических исследованиях: общенаучные, такие как индукция и дедукция, анализ и синтез, для создания исследования, которое бы соответствовало стандартам мировой науки; общелингвистические, например, описательный, таксо- нимичный и структурный, для классификации и упорядочения материала; а также мотивационный анализ для реконструкции мотивов номинации они- мов. Был также использован количественный метод для обобщения и квантификации результатов исследования. Результаты. Было охарактеризовано такое новейшее направление в ономастике как виртуалмифонимика и было выделено виртуалмифотопони- мы в электронном дискурсе компьютерных игр, а также обозначены функциональные и мотивационные особенности виртуалмифотопонимов. Выводы. Было определено, что к основным функциям виртуалмифотопонимов относятся: разделение внутриигрового опыта игрока на сегменты для облегчения ориентации в пространстве и времени игры, а также облегчение коммуникации между игроками, символическая и стереотипизацион- ная для поддержания атмосферы игры. По мотивационным особенностям виртуалмифотопонимов, доминируют такие типы мотивации: смешанный (38 %), в частности, добавление пропозициональных компонентов к онимам с неизвестной или ассоциативной мотивацией, и пропозициональный (31 %), служащий созданию самообъясняемых названий и ассоциативный (25 %), который является выражением креативной свободы разработчиков и иногда служит выполнению символической функции.
Опис
Ключові слова
onomastics, computer game, ideonym, virtual mythotoponym, motivation, functions, ономастика, комп’ютерна гра, ідеонім, віртуалміфотопонім, мотивація, функції, ономастика, компьютерная игра, идеонимы, виртуал-мифотопоним, мотивация, функции
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
ORCID:
УДК