Правовая концепция оборотоспособных символов прав

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Анотація
В статье исследуются вопросы доктринального понимания правовой природы долей в уставном капитале, акций, ценных бумаг, критикуется позиция, в соответствии с которой данные объекты сводятся к некоему имущественному праву (совокупности имущественных прав), предлагается основанная на категориях семиотики концепция оборотоспособных символов прав, удостоверяющих различные имущественные права, и, в свою очередь, являющихся объектом вещных прав.
У статті досліджуються питання доктринального розуміння правової природи таких об’єктів як частки в статутному капіталі, акції, цінні папери, критикується позиція, відповідно до якої дані об’єкти зводяться до майнового права (сукупності майнових прав), пропонується заснована на категоріях семіотики концепція оборотоздатних символів прав, що засвідчують різні майнові права, і, в свою чергу, є об’єктами речових прав.
The article examines issues of the doctrine understanding the of legal nature of such objects of rights as a share at the authorized capital, a stock, a security. The idea that aforementioned matters may be regarded as a valuable right or an aggregate of valuable rights is criticized in the article. The author proposes the semiotics-based approach to understand aforementioned matters as transferable symbols of rights certifying a number of valuable rights and subjected to proprietary rights in turn.
Опис
Ключові слова
ценные бумаги, акции, доли в уставном капитале, семиотика, символы, знаки, объекты прав, цінні папери, акції, частки в статутному капіталі, семіотика, символи, об’єкти прав, securities, stocks, shares of the authorized capital, semiotics, symbols, signs, objects of rights
Бібліографічний опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК