Проблеми відмежування злочину, передбаченого ст. 252 КК України, від суміжних злочинів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена дослідженню проблем, пов’язаних з кваліфікацією та відмежуванням умисного знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду, від суміжних злочинів. Даються науково обґрунтовані рекомендації щодо правильної кваліфікації злочинних діянь, суміжних до злочину, передбаченого ст. 252 КК України.
Статья посвящена исследованию проблем, связанных с квалификацией и отграничением умышленного уничтожения или повреждения территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда от смежных преступлений. Даются научно обоснованные рекомендации относительно правильной квалификации преступных действий, смежных к преступлению, предусмотренному ст. 252 УК Украины.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду, відмежування від суміжних злочинів, уголовное право, умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда, отграничение от смежных преступлений
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК