Методи синтезу похідних нафталіміду та їх використання як аналітичних реагентів

Анотація
Систематизовані літературні дані про методи отримання заміщених нафталімідів та про їх застосування для флуорометричного визначення малих кількостей неорганічних та органічних сполук. Систематизированы литературные данные о методах синтеза замещенных нафталимидов и об их использовании для флуорометрического определения малых количеств неорганических и органических соединений. The literary data concerning preparation methods of 1,8-naphthalimide derivatives and their use for fluorometric recognition of inorganic and organic compounds have been systematized.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета / ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2007. - Том 12, Вип. 10: Сер. "Хімія". - укр. та рос.
Ключові слова
нафталевий ангідрид, нафталімід, аміноліз, алкілування, нафталевий ангидрид, нафталимид, аминолиз, алкилирование, naphthalic anhydride, naphthalimide, aminolisys, alkylation
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК