Лексика говірок Середнього Надбужжя в діалектному словнику

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті репрезентовано фрагмент «Словника говірок Середнього Надбужжя». Об’єктом вивчення стала сільськогосподарська лексика, зафіксована в говірках середньонадбузького ареалу, а предметом дослідження – організація вказаного лексичного шару в діалектному словнику. Джерелами фактичного матеріалу послугували аудіозаписи живого народного мовлення загальною тривалістю 205 год. 54 хв. 13 с., зроблені в 74 населених пунктах середньонадбузького ареалу впродовж 2014–2016 рр. У статті використано загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез і спостереження, що уможливили виявлення й систематизацію говіркового матеріалу; описовий метод застосовано під час аналізу народного мовлення. Спеціальні лінгвістичні методи дослідження: анкетування й інтерв’ювання сприяли фіксації говіркового мовлення, контекстуально-інтерпретаційний аналіз дав змогу виявити трансформації семантичного обсягу лексем, які функціонують у мовленні носіїв говірок Середнього Надбужжя, лінгвогеографічний метод уможливив ілюстрацію ареології зафіксованих назв. У праці описано структуру словникової статті. Реєстрові лексеми паспортизовано літерними скороченнями назв обстежених населених пунктів і посиланнями на «Етимологічний словник української мови» (1982–2012), Одинадцятитомний «Словник української мови» (1970–1980), «Словник української мови» за ред. Б. Д. Грінченка» (1907) та «Словник українських говорів Одещини» за ред. О. І. Бондаря (2011), якщо відповідне слово зафіксовано у вказаних лексикографічних джерелах як діалектизм. З метою глибшого розкриття семантики реєстрового слова й більш детального опису специфіки середньонадбузьких говірок, додано речення та мікротексти діалектного мовлення з обов’язковою вказівкою на населений пункт, де їх було записано. Особливості вимови відбито й ілюстративний матеріал представлено за допомогою загальної фонетичної транскрипції для запису українського літературного й діалектного мовлення, яка запропонована в першому томі «Атласу української мови». Опрацьований лексичний матеріал увиразнює своєрідність говірок середньонадбузького ареалу, про що свідчать яскраво виражені лексичні, фонетичні, рідше – акцентуаційні та граматичні варіанти говіркових назв.
The article presents a fragment of the “Dictionary of the dialects of the Middle Bug area”. The object of the study is agricultural vocabulary documented in the dialects of the Middle Bug area. The subject of the study is the organization of this lexical layer in the dialect dictionary. The sources of the factual material are audio recordings of vernacular speech with a total duration of 205 hours 54 min. 13 s., made in 74 settlements of the Middle Bug area during the period of 2014–2016. The article uses general scientific methods of research: analysis, synthesis and observation, which made it possible to identify and systematize the dialect material; the descriptive method was used in the analysis of vernacular speech. Special linguistic research methods: questionnaires and interviews contributed to the documenting of dialect speech, contextual and interpretive analysis allowed to identify transformations of the semantic scope of lexemes functioning in the speech of speakers of the Middle Bug dialects, linguogeographical method made it possible to illustrate the areology of the documented names. The article describes the structure of a dictionary entry and presents a fragment of the “Dictionary of the dialects of the Middle Bug area”. The register lexemes are marked with letter abbreviations of the names of the examined settlements and with the references to the “Etymological Dictionary of the Ukrainian Language” (1982–2012), the “Eleven-volume Dictionary of the Ukrainian Language” (1970–1980), the “Dictionary of the Ukrainian Language edited by B. D. Hrinchenko” (1907), and the “Dictionary of Ukrainian Dialects of Odesa Region” edited by O. I. Bondar (2011) if the respective word is documented as a dialectism in the above lexicographic sources. In order to reveal the semantics of a register word and describe in more detail the specifics of the Middle Bug area dialects, sentences and microtexts of dialect speech with the obligatory indication of the settlement where they were recorded have been added. The peculiarities of pronunciation are reflected and illustrative material is presented using the general phonetic transcription for recording Ukrainian literary and dialect speech, which is proposed in the first volume of the “Atlas of the Ukrainian Language”. The analyzed lexical material emphasizes the originality of the Middle Bug area dialects, as evidenced by pronounced lexical, phonetic and, less often, accentual and grammatical variants of dialect names.
Опис
Ключові слова
діалектний словник, словникова стаття, говіркова лексика, говірки Середнього Надбужжя, середньонадбузьких ареал, dialect dictionary, dictionary entry, dialectal vocabulary, dialects of the Middle Bug area, Middle Bug area
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
ORCID:
УДК