Онімія віртуальних світів електронних ігор

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Анотація. Метою дослідження є встановлення загальних закономірностей номінації об’єктів віртуальних світів електронних ігор. Предмет дослідження — особливості функціонування різних класів онімів у дискурсі електронних ігор. Результатом дослідження є ретельний опис загальних тенденцій у номінації об’єктів віртуальних світів електронних ігор. Значним здобутком дослідження є введення цієї новітньої для ономастики сфери до існуючої ономастичної терміносистеми. Для цього використовувались описовий і таксонімічний методи. Висновки: оскільки електронні ігри націлені переважно на артистичне відтворення реальності, їхні онімні особливості також наслідують реальному життю і доповнюють його суто ігровими елементами. Як результат, виокремлено 13 класів онімів, які властиві електронним іграм.
Аннотация. Целью исследования является установление общих закономерностей номинации объектов виртуальных миров электронных игр. Предметом исследования являются особенности функционирования разных классов имён собственных в дискурсе электронных игр. Результатом исследования является подробное описание общих тенденций в номинации объектов виртуальных миров электронных игр. Теоретически значимым стало введение этой новой для ономастики сферы в существующую ономастическую терминосистему. Для этого используются описательный и таксономический методы. Выводы: поскольку электронные игры нацелены преимущественно на артистическое воспроизведение реальности, их ономастические особенности также подражают реальной жизни и дополняют её специфически игровыми элементами. Как следствие, мы выделили 13 характерных для электронных игр классов имён собственных.
Summary. The purpose of the study is to outline the general peculiarities of personal names that nominate the elements that belong to the virtual worlds of electronic games. The subject matter of the study is the functioning of different classes of personal names in the electronic games discourse. The study introduces a new sphere to the existing onomastic terminological ecosystem — the onomastics of electronic games. The descriptive and taxonomic methods were mainly used for this purpose. Results: because electronic games are chiefly aimed at imitating the reality, the personal names that are used there also tend to imitate the reality and also enhance it with elements specific to games. Consequently, 13 classes of personal names that are specific to electronic games may be defined.
Опис
Ключові слова
електронна гра, комп’ютерна гра, відеогра, віртуальна реальність, ономастика, ономастика електронних ігор, электронная игра, компьютерная игра, видеоигра, виртуальная реальность, ономастика, ономастика электронных игр, electronic game, computer game, videogame, virtual reality, onomastics, onomastics of electronic games
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання