Цілі міграційно-правового регулювання в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті висвітлені дискусійні думки науковців щодо цілей міграційно-правового регулювання, аналізується стан нормативного закріплення цих цілей в національному законодавстві, пропонується авторське бачення системи цілей міграційно-правового регулювання.
В статье представлены дискуссионные точки зрения относительно целей миграционно-правового регулирования, анализируется состояние нормативного закрепления этих целей в национальном законодательстве, предлагается авторское видение системы целей миграционно-правового регулирования
The article presents debatable point of view on the objectives of legal regulation of migration, examines the state of normative securing these objectives in the national legislation, it is proposed the author’s vision of the system of legal regulation of migration purposes.
Опис
Ключові слова
міграційна політика, міграційне право, міграційний режим, цілі міграційно-правового регулювання, миграционная политика, миграционное право, миграционный режим, цели миграционно-правового регулирования, migration policy, migration law, migration regime, the goals of migration regulation
Бібліографічний опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК