Функції англомовних науково-фантастичних космопоетонімів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуто функційне навантаження англомовних космопоетонімів у художньому мовленні. Метою дослідження є встанов- лення й аналіз функцій космопоетонімів англомовної науково-фантастичної прози. Об’єктом дослідження було обрано англомовні космопоетоніми, тоб- то власні назви на позначення природних космічних об’єктів, які було вжи- то в англомовній науково-фантастичній прозі, предметом — їхні функційні особливості. Матеріалом дослідження послугували космопоетоніми низки англомовних науково-фантастичних романів і оповідань загальною кількіс- тю 835 одиниць. Висновки: Англомовні космопоетоніми виконують різно- манітні функції в художньому мовленні, зокрема в науково-фантастичному тексті. Функцією власної назви є виконання своєї ролі, свого призначення в мовленні. Через свою основну властивість — ідентифікувати одиничні об’єкти — власні назви передусім виконують функцію диференціювальну, яку також термінують номінативною, називною, функцією індивідуалізації й ідентифікації. Це функція мовна, причому вона є облігаторною, тому при- таманна всім без винятку пропріальним одиницям. Космопоетоніми викону- ють інформаційну функцію в науково-фантастичних текстах, передаючи інформацію про художній денотат і його назву, проте слід зауважити, що ця функція виконується нерозривно з постійно діючими у фоновому режимі пасивними функціями пізнавання певного фрагменту світу та акумулювання знань про нього. Характеризувальна функція передусім стосується власних назв персонажів — антропонімів й міфоперсонімів, однак вона є дотичною також і до космопоетонімів, які іноді характеризують описуваний поза- земний світ, його властивості, його мешканців. Космопоетоніми також ви- конують експресивну функцію, тобто функцію транспозиції денотативних та конотативних елементів значення, що виявляє аксіологічний потенціал космопоетоніма. Текстотвірна функція притаманна космопоетонімам як організаторам тексту, як засобам когезії, що виступають організувальною основа, навколо якої відбувається дія. Альєнативна функція є однією з осно- вних для науково-фантастичних космопоетонімів, причому ступінь її акту- алізації залежить від ступеня екзотичності космопоетоніма
В статье рассмотрены функции англоязычных космопоэто- нимов в художественной речи. Целью исследования является установление и анализ функций космопоэтонимов англоязычной научно-фантастической прозы. Объектом исследования было выбрано англоязычные космопоэто- нимы, то есть имена для обозначения природных космических объектов, которые были приняты в англоязычной научно-фантастической прозе, предметом — их функциональные особенности. Материалом исследования послужили космопоэтонимы ряда англоязычных научно-фантастических романов и рассказов общим количеством 835 единиц. Выводы: Англоязычные космопоэтонимы выполняют различные функции в художественной речи, в частности в научно-фантастическом тексте. Функцией собственного име- ни является выполнение своей роли, своего назначения в речи. Имена прежде всего выполняют функцию дифференцирующую, которую также термини- руют номинативной функцией индивидуализации и идентификации. Кос- мопоэтонимы выполняют информационную функцию в научно-фантасти- ческих текстах, передавая информацию о художественном денотате и его названии, однако следует заметить, что эта функция выполняется неразрывно с постоянно действующими в фоновом режиме пассивными функци- ями узнавания определенного фрагмента мира и аккумулирования знаний о нем. Характеризующая функция является касательной к космопоэтонимам, которые иногда характеризуют описываемый внеземной мир, его свойства, его жителей. Космопоэтонимы также выполняют экспрессивную функцию, то есть функцию транспозиции денотативной и коннотативных элемен- тов значения, обнаруживает аксиологический потенциал космопоэтонима. Текстообразующая функция присуща космопоэтонимам как организаторам текста, как средствам когезии, выступающие организующей основой, во- круг которой происходит действие. Альенативная функция является одной из основных для научно-фантастических космопоэтонимов, причем степень её актуализации зависит от степени экзотичности космопоэтонима.
In this article the functions of English cosmopoetonyms are analyzed. The purpose of this article is to establish and analyse the functions of cosmopoetonyms in English science fiction prose. As the object of the study English cosmopoetonyms were chosen, that is the names of natural cosmic space objects, which were accepted in English science fiction, as the subject — their functional peculiarities. As the research material English science-fiction cosmopoetonyms were chosen (total amount — 385 units). Results: English cosmopoetonyms perform different functions in artistic speech, as well as in English science fiction text. Due to the basic ability — to identify single objects — proper names perform differential function, that is also called nominative, the function of individualization and identification. It is the speech function and it is obligatory, therefore is common to all proper names. Cosmopoetonyms perform informative function in science fiction texts transmitting information about artistic denotate and it’s name, attention, however, is paid to that fact, that this function is performed together with permanent working in the background passive functions of cognition of a certain world fragment and knowledge accumulation. Characterising function particularly the case for proper names of characters — anthroponyms, however, this function is in contact with cosmopoetonyms characterising described alien world, its features and inhabitants. Cosmopoetonyms perform expressive function, the function of transposition of denotative and connotative elements of significance revealing axiologocal potential of cosmopoetonym. Text making function is peculiar for cosmopoetonyms as the text convener. Alienative function is one of the prominent for cosmopoetonyms of science fiction, whereby the level of its mainstreaming depends on the exoticism of cosmopoetonym.
Опис
Ключові слова
космопоетонім, наукова фантастика, функція, екзотичність, космопоэтоним, научная фантастика, функция, экзотичность, cosmopoetonym, science fiction, function, exoticism
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК