Тенденції і направленість сучасного ґрунтотворення та еволюції ґрунтів острова Зміїний

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Викладено результати дослідження у 2010-2014 рр. тенденцій і направленості су-часного ґрунтотворення та еволюції ґрунтів о. Зміїний. Спрогнозовано два сценарії подальшого ґрунтотворення і еволюції ґрунтів: екологічно оптимістичний за умо¬ви збереження існуючого покриву степової трав’яної рослинності і прогресуючої інтенсифікації процесу ґрунтотворення і чорноземоутворення зокрема та екологічно загрозливий при погіршенні стану природного середовища. Обгрунтовано пріоритетні напрямки раціоналізації використання та збереження унікальної степової природи, ґрунтів і ґрунтового покриву острова.
Изложены результаты исследования в 2010-2014 г.г. тенденций и направленности современного почвообразования и эволюции почв о. Змеиный. Спрогнозировано два сценария дальнейшего почвообразования и эволюции почв: экологически оптимисти-ческий при условии сохранения существующего покрова степной травянистой расти-тельности и прогресирующей интенсификации процесcа почвообразования и черноземообразования в частности, и экологически угрожающий при ухудшении состояния природной среды. Обоснованы приоритетные направления рационализации использования и сохранения уникальной степной природы, почв и почвенного покрова острова.
This research has its aim in uncovering the tendencies and directivity of the Zmiiny island soil formation and soil evolution. The subject of this research embraces the ongoing processes of the soil formation and development, as well as the tendencies and directivity of the soil alterations in the different natural and ecological conditions of the island. A scope of the soil genesis and comparative geographic methods have been applied to meet the declared aims. Thus, the research includes results of the preceding 2010-2014 analyses of the natural conditions, factors and processes of the soil formation on the island, as well as assessment of the constitution of the soil profiles, their chemical composition and specifications in accordance to the the ornithological diversity and humidity levels. Two possible scenarios for the ongoing processes have been outlined. The first or ecologically optimistic relies upon the preservation of the existing steppe vegetation layer and further intensification of the soil- and black soil formation. The second or ecologically threatening is possible under the condi¬tions of constantly deteriorating natural environment. The major objectives for the rational usage and preservation of the unique steppe vegetation and isle soils have been discussed.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Ключові слова
острів Зміїний, ґрунтотворення, еволюція грунтів, сценарії еволюції, остров Змеиный, почвообразование, эволюция почв, сценарии эволюции, Zmiiny island, soil formation, soil evolution, evolutionary scenarios
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК