Стилістичне навантаження звертання , вираженого кличним відмінком , у поезії Т. Шевченка та в перекладах його творів російською та англійською

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті йдеться про стилістичне навантаження звертання, вираженого кличним відмінком, у поетичних творах Т. Шевченка. Розглядаються особливості перекладу цього звертання російською та англійською мовами, розкриваються можливі компенсаційні засоби (збереження форми кличного відмінка з притаманними йому специфічними закінченнями; використання українізмів; використання слів, утворених суфіксами, притаманними лише українській мові та здрібніло-пестливих утворень, використання означень, зокрема тих, які виражені прикметниками у формі найвищого ступеня порівняння, та присвійного займенника мой).
В статье рассматривается стилистическая функция обращения, выраженного звательным падежом, в поэтических произведениях Т. Шевченко. Анализируются особенности перевода таких обращений на русский и английский языки, раскрываются возможные компенсирующие средства (сохранение формы звательного падежа с присущими ему специфическими окончаниями; использование слов с суффиксами, присущими украинскому языку, а также определений, выраженных прилагательными в превосходной степени, и др.).
The object of the article is an address expressed by the Vocative Case in Shevchenko’s poetry. The aim of the article is to reveal the stylistic effect of the address expressed by the Vocative Case in Shevchenko’s poetry and to define compensating means used by C. H. Andrusyshen and Watson Kirkconnell. Around 200 nouns in the Vocative Case are fixed and analyzed.Nouns take different inflected forms depending on which case they are used in. The Vocative Case is one of the distinguishing features of the Ukrainian language. The address expressed by the Vocative Case is a powerful stylistic device. The main purpose of the translator is to follow the individual style of the author of the original work. The main difficulty is the absence of theVocative Case in the Russian and English languages. The distinctive features of its translation into Russian and English and possible compensating language means are discovered and compared in the article.The search for new compensating means remains an urgent task for modern translators.
Опис
Слов’янський збірник: збірник наук. праць; – Вип. 19.-Одеса: ОНУ, ВД „Букрек”, 2015
Ключові слова
поезія Т. Шевченка, звертання, виражене кличним відмінком, стилістичне навантаження, переклад, компенсаційні засоби, поэзия Т. Шевченко, обращение, выраженное звательным падежом, стилистическая нагрузка, перевод, компенсирующие средства, Shevchenko’s poetry, address expressed by the Vocative Case, stylistic effect, translation, compensating means
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК