ХАРАКТЕР ЗАСОЛЕНОСТІ ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНИХ ҐРУНТІВ БАСЕЙНУ НИЖНЬОГО ДНІСТРА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Приведені результати досліджень особливостей і характеру засоленості лучно- чорноземних ґрунтів басейну нижнього Дністра на території Одеської області
Представлены результаты исследований особенностей и хпрпктера засоленности лугово- черноземных почв бассейна нижнего Днестра на территории Одесской области
The results of special features and character of salinity phaeozems haplic soils on territory of Odessa region's bottom Dnister basin have been given
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Ключові слова
басейн ріки, лучно-чорноземні ґрунти, водорозчинні солі, хімізм засолення, ступінь засолення, бассейн реки, лугово-черноземные почвы, водорастворимые соли, химизм засоления, степень засоления, river basin, phaeozems haplic soils, soluble salts, chemism of salinity, grade of salinity
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК