Частиномовний статус лексеми few у сучасній англійській мові

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У даній статті порівнюються точки зору сучасних лінгвістів щодо граматичного статусу лексеми few із результатами аналізу її фактичного вживання у мовленні. Робиться спроба ідентифікувати категоріальну сутність даної мовної одиниці.
В данной статье сравниваются точки зрения со- временных лингвистов относительно частеречного статуса лексемы few с результатами анализа ее фактического употребления в речи. Делается попытка идентифицировать категориальную сущность данной языковой единицы.
This article deals with the comparison of the points of view of modern linguists on the grammatical status of the lexeme ‘few’ with the results of the analysis of its actual use in speech. An attempt is made to identify the categorial nature of this language unit.
Опис
Ключові слова
частина мови, субстанція, субстантив, іменник, займенник, прикметник, числівник, часть речи, субстанция, субстантив, существительное, местоимение, прилагательное, числительное, part of speech, substance, substantive, noun, pronoun, adjective, numeral
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК