Досвід господарського засвоєння берегової зони Середземного моря у межах Сирії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Береги Середземного моря в межах Сірії розташовані в східній частині моря, в умовах впливу альпійського орогенезу, блокової будови земної кори, відносного здіймання рівня моря, розповсюдження міцних гірських порід, багатьох невеликих річок, малої інтенсивності абразійного процесу, підви- щеної активності біогенних і хемогенних явищ берегоформування, віднос- но крутого підводного схилу, зниженої хвильової активності, гострого деф- іциту наносів у береговій зоні моря. Досьогодні береги засвоєні господарсь- кою діяльністю в цілому менше, аніж в деяких інших країнах, наприклад, в Іспанії, Італії, Франції, Болгарії, Румунії. Довжина сірійського берегу між затокою Антак'я на півночі до гирла річки Ель-Кебір на півдні становить 190 км.
Берега Средиземного моря в пределах Сирии расположены в восточной части моря, в условиях влияния альпийского орогенеза, блокового строения земной коры, относительного повышения уровня моря, распространения прочных горных пород, многих малых рек, слабой интенсивности абразионного процесса, повышенной ак- тивности биогенных и хемогенных процессов формирования берегов, относительно крутого подводного склона моря, сравнительно мало активной волновой деятельно- сти, острого дефицита наносов в береговой зоне моря. До настоящего времени сте- пень хозяйственного освоения Сирийского побережья намного меньше, чем в ряде других стран, например, в Испании, Италии, Франции, Болгарии, Румынии. Длина берегов Сирии составляет 190 км, начиная от залива Антакья (м. Акра, пункт Бад- русия) на севере до устья реки Эль-Кебир на юге на границе с Ливаном.
Within Eastern part of the Mediterranean Sea Syrian Coast located. Different natural factors impact to the coast forming and evolution: Alpian morphogenesis, block composition of the Earth's Crust, the sea level relative rise, occurrence of lasting rocks, flowing of small rivers and its discharging to the Sea, a little intensity of abrasive process, high activity of biogenetic and chemical shore processes, steeply profile of submarine slope, release wave activity, acute deficit of sediment in the coastal zone. Within coast of Syria human impact is lesser than on coasts of the other states, for instance in Espana, Italy, France, Bulgaria, Romania. The Syria shoreline is long of 190km from Antakia bay (Akkra Cape, Badrussia point) on the North to El-Kebir river mouth on the South, Lebanon boundary.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 3: Сер. "Географічні та геологічні науки". – укр. і рос.
Ключові слова
Середземне море, Сірія, береги, абразія, акумуляція, пляж, рекреація, туризм, Средиземное море, Сирия, берега, абразия, акумуляция, пляж, рекреация, Mediterranean Sea, Syria, coast, abrasion, accumulation, beach, recreation
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК