Соціальні фактори формування та оцінки психологісного потенціалу особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянутий генезис поглядів на вимоги суспільства щодо потенціалу особистості та його реалізації. Показано, що у сучасному суспільстві зростає інтерес до особистісного потенціалу, що стає умовою його подальшого розвитку. Виокремлені сучасні проблеми дослідження потенціалу особистості.
В статье рассмотрен генезис взглядов на требования общества к потенциалу личности и его реализации. Показано, что в современном обществе возрастает интерес к личностному потенциалу, который становится условием его дальнейшего развития. Выделены современные проблемы исследования потенциала личности.
The article is devoted to genesis of social demands for human potential and its realization. The growth of interest to personality potential in modern society, which become as a factor of its development is shown. Modern problems of human potential investigation are emphasized.
Опис
Ключові слова
потенціал особистості, соціальні умови, реалізація потенціалу, потенциал личтости, социальные условия, реализация потенциала, potential of personality, social conditions, realization of potential
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald