Динамика зараженности перьевыми клещами (Acari: Astigmata) славки черноголовой и зарянки обыкновенной, мигрирующих через Остров Змеиный (Черное море, Украина)

Анотація
Обследовано на предмет зараженности эктопаразитами оперение славки черно- головой Sylvia atricapilla (Sylviidae) и зарянки Erithacus rubecula (Muscicapidae), мигрирующих через остров Змеиный (Черное море, Украина). Изучена заражен- ность птиц разных возрастов и в разные сезоны. Экстенсивность зараженности славки черноголовой во время весенних пролетов составляла 33,33–84,03 %; во время осенней миграции – 67,74–100 % у молодых особей и 75–100 % у взрос- лых особей. Интенсивность инвазии славки черноголовой клещами была значи- тельнее у осенних мигрантов. Экстенсивность зараженности зарянки во время весенних миграций составляла 31,58–61,54 %; во время осенней миграции – 8,37–33,82 % у молодых особей и 5,88–27,27 % у взрослых. Интенсивность ин- вазии зарянки клещами была значительнее у весенних мигрантов. Предложена оценочная шкала для визуального определения степени заражения опахал перьевыми клещами (от 0 до 5, от полного отсутствия клещей до более половины занятых клещами опахал).
Проблема. Досліджено рівень зараженості пір’яними кліщами оперення кро- пив’янки чорноголової Sylvia atricapilla (Sylviidae) та вільшанки Erithacus rubecula (Muscicapidae), що мігрують через острів Зміїний (Чорне море, Украї- на). Мета роботи. Вивчити закономірності зараженості пір’яними кліщами кро- пив’янки чорноголової та вільшанки під час їх осінніх та весняних міграцій. Методи. Дослідження проводили протягом 2004–2010 рр. під час експедицій на острів Зміїний. Птахів відловлювали за допомогою «павутинних сіток». Усі птахи переглядалися на наявність кліщів. Відзначалася їх присутність (екстен- сивність) та інтенсивність зараження ними пір’я різного типу. Зібраних члени- стоногих фіксували в 70 % водному розчині етилового спирту. Препарати виго- товляли за загальноприйнятими для цієї групи методиками шляхом поміщення кліщів у рідину Гойєра. Результати та висновки. Досліджено зараженість кропив’янки чорноголової та вільшанки різного віку та у різні сезони року. Екстенсивність зараженості кропив’янки чорноголової під час весняних міграцій становила 33,33–84,03 %; під час осінніх міграцій – 67,74–100 % у молодих особин, 75–100 % у дорослих. Більш високою інтенсивність зараження була у осінніх мігрантів. Екстенсив- ність зараженості вільшанки під час весняних міграцій – 31,58–61,54 %; під час осінніх міграцій – 8,37–33,82 % у молодих особин, 5,88–27,27 % у дорослих. Більш високою інтенсивність інвазії виявилась у весняних мігрантів. Запропоновано оціночну шкалу для візуального визначення рівня зараженості оперення пір’яними кліщами, від 0 до 5 (від повної їх відсутності до більш ніж половини опахал зайнятих кліщами).
Problem. The contamination of the plumage of the Blackcap Sylvia atricapilla (Sylviidae) and the Robin Erithacus rubecula (Muscicapidae), migrating through Zmiinyi island (the Black Sea, Ukraine) feather mites with has been studied. The aim of our work was to study the regularities of contamination of birds with feather mites during autumn and spring migrations. Materials and methods. During 2004-2010 we collected material in expeditions on Zmiinyi island. Birds were caught by using «spider nets». All birds were checked for mites. Their presence (extensiveness) and the intensity of contamination of different types of feathers were registered. The collected arthropods were fixed in 70 % ethyl alcohol. Mites collected were cleared in alkali solution and slide-mounted in Hoyer’s medium. Results and conclusion. The infection of the blackcap and robin of different ages and in different seasons of the year was investigated. Extensiveness of contamination of blackcap during spring migrations was 33.33-84.03 %; during autumn migrations – 67.74-100 % for young adults, 75-100 % for adults. Higher intensity of infection was found in autumn migrants. Extensiveness of contamination of the robin during spring migrations was 31.58-61.54 %; during autumn migrations – 8.37-33.82 % for young individuals, 5.88-27.27 % for adults. Higher intensities of contamination were found in spring migrants. The grading scale for the visual determination of the level of contamination of feathers with feather mites was offered from 0 to 5 (from their complete absence to up to more than half of the vanes occupied by mites).
Опис
Ключові слова
экстенсивность, интенсивность, миграция, Sylvia atricapilla, Erithacus rubecula, extensiveness, intensity, migrating, Sylvia atricapilla, Erithacus rubecula, екстенсивність, інтенсивність, міграція, Sylvia atricapilla, Erithacus rubecula
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
ORCID:
УДК