Особливості нейрональної активації сенсомоторної кори при аплікації глутамату

Анотація
У гострих дослідах на ненаркотизованих, знерухомлених щурах внутрішньо-та позаклітинно реєстрували реакції нейронів сенсомоторної кори головного мозку до та після аплікації глутамату. Показано, що при аплікації глутамату спостерігається активація не тільки глутаматергічної синаптичної передачі,але і гальмівної.Генерація синхронізованої активності у виді пароксизмальних деполяризаційних зміщень мембранного потенціалу в усіх випадках супроводжується розвитком слідових гіперполяризаційних потенціалів(СГП).У верхніх та глибинних шарах СГП мали різний компонентний склад. Аналізуючи позаклітинну активність, виявили,що імпульсація нейронів V VI шарів значно зростала по частоті та амплітуді.У цих шарах реєстрували посилення "пачкоподібного" типу активності зі зростанням тривалості межімпульсних інтервалів. При введенні неспецифічного антагоніста NMDA-рецепторів кетаміну достовірні зміни параметрів імпульсації відбувалися тільки у клітинах глибинних шарів.
В острых опытах на ненаркотизированных обездвиженных крысах внутри - и внеклеточно регистрировали реакции нейронов сенсомоторной коры головного мозга до и после аппликации глутамата. Показано, что при аппликации наблюдается активация не только глутаматергической синаптической передачи, но и тормозной.Генерация синхронизированной активности в виде пароксизмальных деполяризационных сдвигов мемранного потенциала во всех случаях сопровождалась развитием следовых гиперполяризационных потенциалов (СГП). В верхних и нижних слоях коры СГП имели разный компонентный состав.Анализируя внеклеточную активность, выявили,что импульсация нейронов V VI слоев значительно увеличивалась по частоте и амплитуде. В этих слоях регистрировали усиление "пачкопо- добного" типа активности с увеличением длительности межимпульсных интервалов.При введении неспецифического антагониста NMDA-рецептора,кетамина достоверные изменения параметров импульсации отмечались только в глубоких слоях коры.
The intra- and extracellular recording of sensorimotor cortex neuronal reactions was made in the acute experiments on non-narcotized immobilized rats before and after glutamate application. It was shown that the application of the glutamate activate has not only excitatory synaptic transmission, but the inhibitory too. Generation of the paroxysmal depolarizing shifts of the membrane potential was in any case accompanied by afterhyperpolarization (AHP) during the development of synchronized paroxysmal activity. AHP has got different components in upper the and down cortical layers. As it turned out, the frequency and amplitude of the cortical neurons extracellular activity in the V-VI layers had increased.The form of rhythmic population activity and the duration of the intervals between these oscillations were increased.Non-selective antagonist NMDA-receptors ketamin produced the significant changes only in the V-VI layers.
Опис
Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 9: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
Ключові слова
сенсомоторна кора, глутамат, парксизмальна активність, кетамін, сенсомоторная кора, глутамат, пароксизмальная активность, кетамин, sensorimotor cortex, glutamate, paroxysmal activity, ketamin
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету=Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК