Політична трансформація Угорщини та Чехії в другій половині 90-х рр. ХХ — на початку ХХI ст.: порівняльний аналіз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена проблемі політичної трансформації країн Східної Європи на прикладі Угорщини та Чехії, що представляють два варіанти тактики побудови демократичного суспільства: градуалістський та радикальний. У статті проведено компаративний аналіз політичних реформ в Угорщині та Чехії на межі століть з метою узагальнення досвіду східноєвропейського регіону та з’ясування можливостей його використання в Україні.
Статья посвящена проблеме политической трансформации стран Восточной Европы на примере Венгрии и Чехии, которые представляют два варианта тактики строительства демократического общества: градуалистский и радикальный. Встатье проведен компаративный анализ политических реформ в Венгрии и Чехии на рубеже веков с целью обобщения опыта восточноевропейского региона и выяснения возможностей его использования в Украине.
The article is devoted to the problem of the Eastern European political transformation citing as examples Hungary and Czech Republic. They represent two variants of tactical construction of the democratic society: gradual and radical. In the article the author adheres to comparative analysis of the political reforms in Hungary and Czech Republic on the verge of the centuries with the purpose of generalizing experience of the Eastern European region and revealing possibilities to use this one in Ukraine.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астрапринт, 2005. - Том 10, Вип. 11: Сер. "Соціологія, політологія". – укр. і рос.
Ключові слова
політична трансформація, градуалізм, радикальні реформи, политическая трансформация, градуализм, радикальные реформы, political transformation, gradualism, radical reforms
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК