Репрезентація традиційних жіночих та чоловічих образів у соціокультурному просторі (контент-аналіз українських, чеських та російських прислів'їв)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Головна мета статті - дослідження чоловічих та жіночих репрезентацій у традиційному суспільстві, опираючись на усний наратив чеської, російської та української масової культур. Ми спробували за допомогою дослідницької техніки контент-аналізу продемонструвати розподіл гендерних ролей,головні ціннісні орієнтації, відображення жіночих та чоловічих образів, гендерні стереотипи та соціальні аспекти зображення чоловічої та жіночої сутності, а також головні протиріччя, пов'язані з цим. У статті йдеться просоціально сконструйовану матрицю "візуальної відсутності" чоловіків на противагу "критичного оцінювання" жінок у прислівному наративі, основаних на поширених суспільних практиках. Аналізуються властивості класичної "моделі чоловіка-годівника" та її осмислення крізь призму гендерних ролей. Главная цель статьи -исследование мужских и женских репрезентаций в традиционном обществе основываясь на устный нарратив ческой, русской и украинской массовой культуры. Так мы попытались, с помощью исследовательской техники контент-анализа, продемонстрировать распределение гендерных ролей, набор главных ценностных ориентаций, отражение мужских и женских образов, гендерных стереотипов и социальных "интерпретаций" женской и мужской сущностей. Также идет речь о социально сконструированной и воспроизводимой матрице "визуального отсутствия" мужчин в противовес "критической оценки" женщин нарративе пословиц, основанных на распространенных общественных представлениях. Более того, анализируются свойства классической "модели мужа-кормильца" и ее осмысление сквозь призму гендерных ролей. The main intention of given article is to examine the representation of men and women in the traditional societies on the basis of oral narratives in Czech, Russian and Ukrainian popular culture. Thus we demonstrate how proverbs reflect the sharing of gendered roles, major value orientations, female and male images, gendered stereotypes and descriptions of women's and men's essence, and their main contradictions. Also this paper examines the socially constructed mould of "visual absence" of men versus "critical evaluation" of women in proverbial ideas reflecting widespread social opinions. Moreover we analyse the quality of the "male breadwinner model" and consider this representation from the positions of gender role.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 10: Сер. "Соціологія, політологія". – укр. і рос.
Ключові слова
чоловічі та жіночі репрезентації, "наративізація соціальної практики", "візуальна відсутність", традиційні образи чоловіків та жінок, "модель чоловіка-годівника", мужская женская репрезентация, устный нарратив, маскулинность, традиционные образы мужчин и женщин, рспределение гендерных ролей, модель мужа-кормильца, male and female representation, oral narrative, masculinity, femininity, images of men and women, sharing of gender roles, "male breadwinner model"
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК