Психологія праці та нженерно-психологічне забезпечення трудової діяльності робітників ДСНС Одеської області

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У роботі розглядається психологічне ставлення до трудової діяльності робітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з позицій соціальної, трудової та інженерної психології. Актуальний сучасний стан епідеміологічної, економічної та політичної сфер української дер- жави зумовлює нові соціальні проблеми у психології праці та інженерно-психологічного вивчення представників допоміжних і екстремальних професій, зокрема ДСНС. Створення умов для професійного становлення працівників ДСНС має поліпшити наявну ситуацію, коли все частіше виникає потреба у профілактиці та корекції негативних психічних станів, що виникають у фахівців-рятувальників під впливом ризиконебезпечних ситуацій службової діяльності. Для досягнення завдань були проведені дослідження індивідуальних психологічних особливостей працівників ДСНС Одеської області за допомогою індивідуально-типологічного опитувальника Л. М. Собчик, методики для визначення ймовірності розвитку стресу Т. А. Нємчина; опитувальника вольових якостей людини М. В. Чумакова та інших. Продемонстровано, що професійна діяльність фахівців технічно орієнтовна, це визначає інженерно-психологічний аспект супроводу діяльності. Крім того, працівник повинен мати необхідні базові якості, розвивати комплекс особистісних та професійно важливих якостей, на вивчення чого направлена психологія праці. Якісний паралельний психологічний супровід може бути основою покращення рівня професійної придатності працівників ДСНС.
В работе рассматривается психологическое обеспечение трудовой деятельности сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с позиций трудовой и инженерной психологии. Актуальное современное состояние эпидемиологической, экономической и политической сфер украинского государства обусловливает новые социальные проблемы в психологии труда и инженерно-психологического изучения представителей вспомогательных и экстремальных профессий, в частности ГСЧС. Создание условий для профессионального становления работников ГСЧС должно улучшить сложившуюся ситуацию, когда все чаще возникает потребность в профилактике и коррекции негативных психических состояний, возникающих у специалистов-спасателей под влиянием опасных ситуаций в служебной деятельности. Для достижения задач были проведены исследования индивидуальных психологических особенностей работников ГСЧС Одесской области с помощью индивидуально-типологического опросника Л. Н. Собчик, методики для определения вероятности развития стресса Т. А. Немчина; опросника волевых качеств чело- века М. В. Чумакова и других. Продемонстрировано, что профессиональная деятельность специалистов технически ориентирована, это определяет инженерно-психологический аспект сопровождения деятельности. Кроме того, работник должен иметь необходимые базовые качества; развивать комплекс личностных и профессионально важных качеств, на изучение чего направлена психология труда. Качественное параллельное психологическое сопровождение может быть основой улучшения уровня профессиональной пригодности работников ГСЧС.
The current state of the social, epidemiological, economic and political spheres of the Ukrainian state determines a new attitude to the problems of labor and engineering — psychological support of extreme profession representatives, including the State Emergency Service of Ukraine — SES. Creating conditions for the professional development of SES employees should improve the current situation, when there is an increasing need for prevention and correction of negative mental states that arise in rescue workers under the influence of risky situations at work. To achieve the objectives we conducted studies of individual psychological characteristics of Odessa region SES employees with the help of individual- typological questionnaire by L. N. Sobchyk, methods for evaluating stress development by T. A. Numchin; methods for evaluating will power by M. V. Chumakov, etc. It was demonstrated that the professional activity of these specialists is technically oriented, it determines the engineering and psychological aspects of science support activities. In addition, the employee must have the necessary basic qualities; has to develop a set of personal and professionally important qualities, the study of which is the field of labor (industrial) psychology. Parallel psychological support could be the basis for improving the level of professional suitability of SES employees.
Опис
Ключові слова
Державна служба з надзвичайних ситуацій, психологія праці, інженерна психологія, професійно важливі якості фахівця, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, психология труда, инженерная психология, профессионально важные качества специалиста, State Emergency Service, industrial psychology, engineering psychology, professionally important qualities of a specialist
Бібліографічний опис
Психологія та соціальна робота
ORCID:
УДК