Communicative tactics manifesting self-presentation strategy in English detective discourse

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Анотація. Пропонована стаття містить результати дослідження комунікативної стратегії самопрезентації детектива — персонажа детективного роману — і комунікативних тактик, які її реалізують. Матеріалом дослідження слугували англомовні детективні романи, в яких об’єктом вивчення обрано персонажне мовлення: допити поліцейським свідків і підозрюваних. Предметом дослідження є комунікативні тактики самопрезентації як супутні засоби впливу на підозрюваного задля отримання необхідної інформації для розкриття злочину. Метою розвідки є когнітитивно-прагматичний аналіз комунікативних тактик, якими послуговуються детективи для отримання потрібної інформації для розкриття злочину. Дослідження ґрунтується на загальнонаукових і спеціальних лінгвістичних методах: методах синтезу й аналізу, методі спостереження, описовому методі, прагмалінгвістичному методі та контекстуально-інтерпретаційному аналізі. Основні результати дослідження дають змогу зробити деякі висновки. Так, когнітивно-прагматичний аналіз стратегічного плану детектива — персонажа детективного дискурсу — уможливив складання власної класифікації комунікативних стратегій і тактик, якими послуговується детектив під час допитування свідків і підозрюваних, намагаючись знайти вбивцю. Виявлено, що однією із головних комунікативних стратегій, до яких вдається детектив, є стратегія самопрезентації. Вона експлікується комунікативними тактиками дистанціювання, солідарізації, належністю до певної групи, кожна з яких маркована певними лексичними, морфологічними та синтаксичними засобами мови. Перспективою подальших досліджень є різнобічне вивчення лінгвальних механізмів здійсення стратегії самопрезентації як одного із допоміжних засобів впливу на реципієнта в художньому дискурсі.
Summary. The present article reports on the study of the communicative strategy of self-presentation and the communicative tactics that manifest it in detective discourse. The analysis is based on the data from English detective novels. The object of the study is the characters’ speech: the detective’s interrogation of witnesses and suspects. The scope of the study is the communicative tactics of self-presentation as the means of influencing the suspect in order to obtain the necessary information to solve the crime. The purpose is cognitive and pragmatic analysis of the communicative tactics applied by the detectives to obtain the necessary information to solve a crime. The investigation is based on the general and special linguistic methods : synthesis and analysis, method of observation, descriptive method, pragmatic and linguistic method, analysis of contextual interpretation. The main results of the study. The cognitive and pragmatic analysis of the detective’s strategic plan has resulted in our own classification of communicative tactics and strategies applied by the detective during the interrogation of witnesses and suspects. It has been established that one of the major communicative strategies used by the detective is self-presentation. Self-presentation is realized by the following communicative tactics: tactics of distancing, solidarity, belonging to a certain group. Each of these tactics is manifested by certain lexical, morphological and syntactic means of the English language. The perspective for further research is seen in the comprehensive study of the linguistic mechanisms of manipulative impact on the recipient in fiction.
Опис
Ключові слова
детективний дискурс, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, самопрезентація, приналежність до певної групи, солідаризація, дистанціювання, detective discourse, communicative strategy, communicative tactics, self-presentation, belonging to a certain group, solidarity, distancing
Бібліографічний опис
Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства
ORCID:
УДК
Зібрання