Асоціативний експеримент як один із чинників дослідження власних назв

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У цій роботі нас цікавить зворотно-онімічний асоціативний словник. Набір даних, на якому ми базуємо наше дослідження, взято з вільного асоціативного експерименту 2021 року. Експеримент проводився в Одеському університеті імені І. І. Мечникова за участю 100 учасників. Тут ми досліджували кореляції між асоціаціями та стимулами, приділяючи особливу увагу онімічним реакціям. У цій статті ми представляємо записи, складені таким чином: від асоціацій до їх стимулів, перерахованих в алфавітному порядку. Сучасне дослідження виявило, що онімічні реакції охоплюють всю ономастичну термінологічну сферу, наші висновки охоплюють усі основні класи власних назв: антропоніми, топоніми, етноніми, теоніми, ідеоніми, зооніми, хрематоніми, хрононіми, ергоніми, фітоніми, космоніми. Ми робимо висновок, що зворотно-онімічний асоціативний словник є одним із потужних методичних інструментів ономастичних досліджень. Зворотний онімічний асоціативний словник уточнює культурні константи та традиційні меметичні одиниці, які присутні в українському суспільстві.
Our point of interest in this paper is reverse onymic associative dictionary. The dataset on which we base our investigation is drafted from the 2021 free associative experiment. The experiment was conducted in Odesa I. I. Mechnikov University with 100 participants. Here we investigated correlations between associations and stimuli, taking onymic reactions into particular focus. In this paper we present the entries compiled in the following way: from associations to their stimuli, listed in alphabetical order. The current study found that onymic reactions cover all the onomastic terminological sphere, our findings include all the main classes of proper names: anthroponyms, toponyms, ethnonyms, theonyms, ideonyms, zoonyms, chrematonyms, chrononyms, ergonyms, phytonyms, cosmonyms. We conclude that the reverse onymic associative dictionary is one of the potent methodological instruments for onomastic studies. The reverse onymic associative dictionary clarifies cultural constants and traditional memetic units which are present in the Ukrainian society.
Опис
Ключові слова
асоціативний експеримент, антропоніми, топоніми, етноніми, теоніми, ідеоніми, зооніми, хрематоніми, хрононіми, ергоніми, фітоніми, космоніми, anthroponyms, toponyms, ethnonyms, theonyms, ideonyms, zoonyms, chrematonyms, chrononyms, ergonyms, phytonyms, cosmonyms
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
ORCID:
УДК