Антимікробна активність до збудника м’якої гнилі комплексу молочнокислих бактерій і каротоворицинів за зберігання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Мета роботи. Визначити залежність активності комплексу каротоворицинів Erwinia carotovora ОНУ320 та бактерій Lactobacillus plantarum ОНУ87, якому властива антимікробна дія до фітопатогенних ервіній, від температури та терміну зберігання. Матеріали і методи. До складу комплексу входять каротоворицини (дефектні фагові частки) штаму E. carotovora ОНУ320, одержані шляхом спонтанної індукції, та бактерії L. plantarum ОНУ87 (титр 105 КУО/ мл) у співвідношенні 1:1. Комплекс каротоворицинів і лактобацил та його окремі компоненти зберігали впродовж 31 доби за температури 20; 4; -20 °С. Кілерну активність каротоворицину визначали за розміром зон лізису на газоні індикаторного штаму ервіній. Життєздатність лактобактерій L. plantarum ОНУ87 визначали за зміною чисельності шляхом культивування на щільному середовищі MRS. Результати. Встановлено, що максимальна життєздатність клітин L. plantarum ОНУ87 зберігається за температури -20 °С при додаванні гліцерину порівняно до цього ж показника за температури 4 та 20 °С. Показано, що присутність лактобактерій L. plantarum ОНУ87 негативно впливає на активність каротоворицинів при зберіганні у суміші за температури 4 та 20 °С. Висновки. Зниження активності каротоворицину за температури 4 та 20 °С у присутності лактобактерій, ймовірно, відбувається за рахунок дестабілізації білків, які утворюють дефектні фагові відростки, та самовільного скорочення фагових хвостових відростків під час зберіганя
Цель работы. Определить зависимость активности комплекса каротоворицинов Erwinia carotovora ОНУ320 и бактерий Lactobacillus plantarum ОНУ87, который характеризуется противомикробным действием в отношении фитопатогенных эрвиний, от температуры и срока хранения. Материалы и методы. В состав комплекса входят каротоворицины (дефектные фаговые частицы) штамма E. carotovora ОНУ320, полученные путем спонтанной индукции, и бактерий L. plantarum ОНУ87 (титр клеток 105 КОЕ / мл) в соотношении 1:1. Комплекс каротоворицинов и лактобацилл и каждый его отдельный хранили в течение 31 суток при температуре -20, 4 и 20 °С. Киллерную активность каротоворицинов определяли по размеру зон лизиса на газоне индикаторного штамма эрвиний. Жизнеспособность лактобактерий L. plantarum ОНУ87 определяли по изменению численности путем культивирования на плотной питательной среде MRS.. Результаты. Установлено, что максимальная жизнеспособность клеток L. plantarum ОНУ87 сохраняется при температуре хранения -20 °С с добавлением глицерина, по сравнению к этому же показателю при температуре хранения 4 и 20 °С. Показано, что присутствие лактобацилл негативно влияет на активность каротоворицинов при хранении в смеси при температуре 20 и 4 °С. Выводы. Снижение активности каротоворицинов при температуре хранения 20 и 4 °С в присутствии лактобактерий, вероятнее всего, происходит за счет дестабилизации белков, которые образовывают дефектные фаговые отростки, и самопроизвольного сокращения эти хвостовых отростков.
Aim. To determine correlation between the storage conditions and the activity of complex from Erwinia carotovora ОНУ320 carotovoricnes and Lactobacillus plantarum ONU87 active against phytopathogenic erwinias. Materials and methods. The complex consists of carotovoricines (defective phage particles) from the strain E. carotovora ОНУ320, obtained by spontaneous induction, and of bacteria L. plantarum ONU87 (cells titer – 105 CFU/ml) in 1:1. The complex and each component separately were stored for 31 days at -20, 4 and 20 °C. Stability control of the individual components of the mixture (bacteriocins killer activity and lactobacilli cells titer determination) was performed during all term of storage. Carotovoricines killer activity was determined according to size and diameter of lysing zones. L. plantarum ОНУ87 viability was determined as titer after the growth on MRS agar. Results. For the first time the optimal storage conditions for the mixture of L. plantarum ONU87 live cells and E. carotovora ОНУ320 carotovoricines were determibed. The negative influence of L. plantarum ONU87 strain on the activity of carotovoricine mixture component was shown, if it was stored at temperature 20 and 4 °C. Conclusions. The decrease of carotovoricines activity after the storage at 4 and 20 °С with lactobacilli possibly occurs because of destabilization of proteins that form defective phage tails and theirs selfcontraction. K e y w o r d s : storage, phytopathogens, bacteriocins, Erwinia carotovora, Lactobacillus plantarum.
Опис
Ключові слова
зберігання, фітопатогени, бактеріоцин, Erwinia carotovora, Lactobacillus plantarum, хранение, фитопатогены, бактериоцин, storage, phytopathogens, bacteriocins
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК