Словотвірні особливості діалектної лексики українських говорів Одещини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті діалектна лексика українських говорів аналізується з точки зору її словотвірних особливостей: розглядаються способи творення діалектизмів, специфіка використання словотвірних формантів. Наголошено, що особливої ваги дослідження набуває саме для українських говорів Одещини, де співіснують говірки різних наріч – південно-західного та південно-східного.
В статье диалектная лексика украинских говоров анализируется с учётом её словообразовательных особенностей: рассматриваются способы слово-образования диалектизмов, специфика использования словообразовательных формантов. Подчеркивается, что исследование украинских говоров Одесской области является необходимым, поскольку в нем сосуществуют юго-западный и юго-восточный варианты.
The article deals with the analysis of the dialectal vocabulary of Odessa region from the point of its word-building peculiarities: the ways of forming dialectisms and the peculiarity of using the word- building affixes are viewed in this article. The research of word formation peculiarities of the dialectal lexicon in order to differentiate the territorial dialects is very perspective. Such research is of great importance for Ukrainian dialects of Odessa region, where you can discover the coexistence of different dialects: south-western and south-eastern. Having analyzed 600 derivatives from „Ukrainian Dictionary of Odessa region’s dialects” [13], we found out that most of the derivatives are formed with the help of suffixes (suffixal method). The most frequently used suffixes in the process of creating were the following: -к(а), -ник, -ар(-яр), -к(и), -ак(-як), -ик, -ов, although it is obvious that the usage of the suffixes (-ар(-яр), -к(и), -ак(-як) in the literary language is much less frequent than in the dialect speech. Such suffixes as -ут(а), -уш(а), -л(-о), -н(я) are used much more frequently in the dialect language than in the literary one. There was a surprising gap in the amount of derivatives formed by suffixal method and derivatives formed by morphemic and non-morphemic methods.For example, there were not words formed by the prefixal method. Only ten derivatives are formed by prefixal and suffixal methods (беста́рка, беста́рник,бизро́шка, за́стінок, підпа́рок, підпа́лок, підлоко́тник, відзе́мок, відмо́стка,вистрелювати). Only 8 derivatives are formed by the word formation method, word formation and suffixal methods, and word formation and non-affixal methods (близоо́кий, близькогла́зий, верхопла́вка, винодє́лка, водово́зка, водово́зня,круподьо́рка,винодє́л). Only one derivative is formed by the lexical-syntactic method (заприду́х), 14 derivative nouns are formed by morphological and syntactic methods (вечі́рня, вибіжна́, вісова́, запускна́, зорова́, їздо́вий, кормова́,кормови́й, перекидна́, підвозна́, пи́сана, рогова́, синова́, стоя́ча). And the following derivatives are formed by using the lexical-semantic method: бо́мба, борода́, восто́к, голо́вка, гри́ва, коби́ла, козе́л, по́лька, се́рце, шашли́к, ши́я, щур1, щур2. The largest group among the analyzed dialectal vocabulary are derivative nouns, derivative adjectives following them. Verbs and nouns make the motivating base for forming derivatives, but adjectives and numerals are observed among the motivating words as well. The motivating base for forming most dialectal words is common words from both dialect and literary languages. New dialectal words are rarely formed from other dialectal words.
Опис
Слов’янський збірник: збірник наук. праць; – Вип. 19.-Одеса: ОНУ, ВД „Букрек”, 2015
Ключові слова
способи словотворення, діалектна лексика, мотивуюче слово, дериват, словотвірний формант, способы словообразования, диалектная лексика, мотивирующее слово, словообразовательный формант, ways of word building, dialectal vocabulary, motivator, derivative, word-building affix
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК