СИНТЕЗ НОВИХ 6-R-1,2-ДИГІДРОХІНОЛІН-2-ОНІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Реакція гетероциклізації 2-хлороацетиламінобензофенонів, як з електроноакцепторними так і електронодонорними замісниками у 5 положенні, з нітритом натрію в середовищі ДМФА або ДМСО приводить до нових 6-заміщених 3-нітро-4-феніл 1,2-дигідрохінолін-2-онів, потенційних біологічно активних сполук. Реакция гетероциклизации 2-хлорацетиламинобензофенонов, как с электроноакцепторными так и электронодонорными заместителями в 5 положении, с нитритом натрия в среде ДМФА либо ДМСО приводит к новым 6-замещенным 1,2-дигидрохинолин-2-онам, потенциальным биологически активным соединениям. Heterocyclization reaction of 2-chloroacetylaminobenzophenones, either with electrondonating, or electron-withdrawn substituents in the 5 position, with sodium nitrite in DMF or DMSO medium brings to new 6-substituted 1,2-dihydroquinoline-2-ones, the potential biologically active compounds.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета / ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2007. - Том 12, Вип. 10: Сер. "Хімія". - укр. та рос.
Ключові слова
хлороацетиламінобензофенон, 1,2-дигідрохінолін-2-он, метилхінолін-2-он, трифторометоксихинолін-2-он, 6-трифторометил-сульфанілхінолін-2-он, хлорацетиламинобензофенон, 1,2-дигидрохинолин-2-он, метилхинолин-2-он,, трифторметоксихинолин-2-он, 6-трифторметил-сульфанилхинолин-2-он, chloroacetylaminobenzophenone, 1,2-dihydroquinoline-2-one, methylquinoline- 2-one, trifluoromethoxyquinoline-2-one, trifluoromethyl-sulfanylquinoline-2-one
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК