Вплив актинобактерій на адаптацію до умов ex vitro та ріст мікроклонованих рослин Rubus fruticosus L.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Мікроклонування є ефективним методом репродукції рослин, що активно розвивається в Україні для оздоровлення та масового розмноження таких цінних рослин, як Ожина звичайна. Проте, на стадії адаптації мікроклоно- ваних рослин до умов ex vitro часто виникає проблема втрати великої кілько- сті мікроклонів. Інокуляція ризосфери таких рослин потенційно корисними мікроорганізмами може позитивно вплинути на приживлюваність та зов- нішні характеристики адаптованих саджанців. Метою даного досліджен- ня було визначити вплив ізолятів морських актинобактерій на мікроклоно- вані рослини Ожини звичайної під час адаптації до умов ex vitro та встано- вити ріст-стимулювальний і захисний потенціал даних бактерій для рослин. Методи. У дослідженні використовували міцеліальні актинобактерії, ізо- льовані із зразків обростань природного черепашнику і бетонних поверхонь, зібраних в Одеській затоці Чорного моря та Куяльницькому лимані. Визна- чення антагоністичної активності дослідних мікроорганізмів проводили ме- тодом агарових блоків, і здійснювали інокуляцію коренів мікроклонів Ожини звичайної суспензіями бактерій перед висадкою у ґрунт. Результати. Вста- новлено наявність антагоністичних властивостей дослідних бактерій до фітопатогенних грибів P. expansum, P. variotii, A. niger, C. cladosporioides, F. oxysporum, A. alternata, R. cerealis та A. tenuissima. Виявлено позитивний вплив бактерій на мікроклоновані рослини ожини під час адаптації до умов ex vitro: підвищення приживлюваності мікроклонів у ґрунті до 34,8%, серед- ньої висоти новоутворених пагонів дослідних рослин – до 2,0 см, кількості вузлів – до 3,4 вузлів, площі листа – до 0,4 см2. Висновок. Ізоляти міцеліаль- них актинобактерій Lim4, Myt7ch, Conc32, Conc4 є перспективними для іно- куляції мікроклонованих рослин на етапі адаптації до умов ex vitro і можуть бути рекомендовані для подальших досліджень з метою встановлення кон- кретних механізмів взаємодії даних бактерій та рослин.
Microcloning is an effective method of plant reproduction that is actively developing in Ukraine for the mass propagation of valuable food crops such as blackberries. However, the problem of losing a large number of microclones often arises during the ex vitro acclimatization stage. Inoculation of the rhizosphere with potentially useful microorganisms could have a positive impact on the survival rate and biometric characteristics of acclimatized seedlings. The aim of this study was to establish the impact of 23 actinobacteria isolates on blackberry microclones (Rubus fruticosus L.) during acclimatization to ex vitro conditions, and to determine the protective potential and plant growth-promoting effects of these bacteria. Methods. The antagonistic properties of the experimental microorganisms were determined using the agar block method. Bacteria were inoculated into the rhizosphere of blackberry microclones before planting in the soil. Results. The antagonistic activity of actinobacteria against phytopathogenic fungi P. expansum, P. variotii, A. niger, C. cladosporioides, F. oxysporum, A. alternata, R. cerealis, and A. tenuissima was established. The positive effect of bacteria on micropropagated blackberry plants during acclimatization to ex vitro conditions resulted in an increase in the survival rate of microclones in the soil by 34.8%, average height of experimental plants by 2.0 cm, node number by 3.4 nodes, and leaf area by 0.4 cm2. Conclusion. It was established that isolates of mycelial actinobacteria Lim4, Myt7ch, Conc32, Conc4 were promising inoculants for ex vitro acclimatization of micropropagated plants and could be recommended for the subsequent research in order to establish the interaction mechanisms between these microorganisms and plants.
Опис
Ключові слова
Rubus fruticosus, мікроклональне розмноження, адаптація ex vitro, морські актинобактерії, антагоністичні властивості, clonal micropropagation, ex vitro acclimatization, marine actinobacteria, antagonistic properties
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
ORCID:
УДК