Типологія комунікативних стратегій ведучого в одеському туристичному медіадискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено аналізу російськомовної телевізійної програми «Где идем?!» як особливого типу туристичного дискурсу, однією з форм якого є жанр телевізійної екскурсії. Основним напрямом дослідження обрано лінгвопрагматичний, що зумовило виокремлення основних стратегій комунікативної поведінки ведучого телепрограми та його взаємодії з телеглядачами. Визначено лінгвопрагматичні засади вивчення комунікативних стратегій і такти у сучасному мовознавстві, окреслено основні проблеми і запропоновано типології стратегій, релевантних саме для телевізійного туристичного дискурсу. Розглянуто специфіку мовленнєвої поведінки ведучого телепрограми та схарактеризовано презентаційну, інформаційну, аргументативну та ігрову стратегії. У межах презентаційної стратегії проаналізовано тактики ототожнення, солідаризації, самопрезентації, критики та інтригування. Доведено, що інформаційна стратегія скерована на подання фактичної, перевіреної інформації краєзнавчого характеру адресатам та представлена описовою та характерологічною тактиками. Визначено, що аргументативна стратегія ґрунтується на логічних міркуваннях та доказах і представлена тактиками вербалізації логічних міркувань, оцінки та пояснення. Ігрову стратегію розглянуто як актуалізацію лінгвокреативної діяльності ведучого та окреслено мовні засоби реалізації мовної гри.
The article is devoted to the analysis of the Russian-language television program “Where are we going?!” as a special type of tourist discourse, one of the forms of which is the genre of television excursion. The main direction of the research was chosen to be linguo-pragmatic, which led to the identification of the main strategies of the communicative behavior of the presenter of the TV program and his interaction with the TV viewers. The linguistic-pragmatic principles of the study of communicative strategies and tacts in modern linguistics are defined, the main problems are outlined and typologies of strategies relevant specifically for the televised tourism discourse are proposed. The specifics of the speech behavior of the presenter of the TV program are considered and the presentation, informational, argumentative and game strategies are characterized. The tactics of identification, solidarity, self-presentation, criticism and intrigue were analyzed within the framework of the presentation strategy. It is proved that the information strategy is directed at presenting actual, verified information of a local history nature to the addressees and is presented by descriptive and characterological tactics. It was determined that the argumentative strategy is based on logical reasoning and evidence and is represented by the tactics of verbalizing logical reasoning, evaluation, and explanation. The game strategy is considered as an actualization of the presenter’s linguistic creative activity and the language means of implementing the language game are outlined.
Опис
Ключові слова
комунікативна стратегія, комунікативна тактика, мовленнєва поведінка, інтерактивна взаємодія, туристичний дискурс, communicative strategy, communicative tactics, speech behavior, interactive interaction, tourist discourse
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК