Трансформація архаїчних жанрових форм у трилогії Юрія Щербака

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена вивченню жанрової приналежності трилогії Юрія Щербака «Час смертохристів», «Час Великої гри» та «Час тирана» виходячи з концепц ії М. Бахтіна. Дослідники творчості Ю. Щербака полемізують з приводу відпов ідності законам жанру творів й індивідуального стилю письменника. Трилогія визначена автором і дослідниками його творчості як антиутопія. Аналіз витоків поліфонічного роману через трансформацію жанру меніппеї на прикладі трилогії дозволяє поглянути на творчість письменника з іншого боку і встановити певні закономірності індивідуального стилю в контексті інтелектуальної прози.
Статья посвящена изучению жанровой принадлежности трилогии Юрия Щербака «Время смертохристов», «Время Большой игры», «Время тирана» в кругу концепции М. Бахтина. Исследователи творчества Ю. Щербака полемизируют о соответствии законов жанра романа и индивидуального стиля писателя. Данная трилогия определена автором и исследователями его творчества как антиутопия. Анализ истоков полифонического романа через трансформацию жанра мениппеи на примере трилогии позволяет посмотреть на творчество писателя с другой стороны и установить определенные закономерности стиля в контексте интеллектуальной прозы.
Purpose: genre analysis of contemporary works of Yuri Shcherbak’s trilogy «Chas smertokhrystiv», «Chas velikoi gry», «Chas tyrana» in terms of transforming archaic genre traditions. Carnival rites, Bible rites, connecting the sacred and profane in intellectual novel allow us to analyze dystopia trilogy more extensively. Methodology. The study is based on the critical works written by M. Bakhtin about the origins of poliphonic novel and N. Kozachyk’s researches in ukrainian intellectual prose. There are many views in literary-theoretical discourse about individual genre of Shcherbak’s trilogy. V. Skurativsky told about carnival traditions and signs of menippeya in trilogy. T. Bovsunivska researched features of genre in Shcherbak’s post-apocalyptic prose. All these researches complement the holistic picture of Shcherbak’s individual genre. Findings. The analysis of the Yury Shcherbak’s trilogy proved that polyphonic intellectual novel bears menippea signs such as the appearance of the hero-double, altered states of consciousness, connection sacred and profane, religious subjects. Trilogy-menippea is presented by dystopia genre. Originality/value. At this period, the study of Y. Shcherbak’s creativity is fragmented, this study examines the origins of the genre of the novel and intellectual transformation of carnival rituals in contemporary literature on the example of the trilogy. The study of archaic genre traditions allows us to connect the «memory of the genre» with the individual style of the writer. It is a very useful source of information for determinating the characteristics of the dystopia genre and futurology, which are not quite common in modern Ukrainian literature.
Опис
Ключові слова
поліфонічний роман, інтелектуальна проза, меніппея, карнавал, антиутопія, полифонический роман, интеллектуальная проза, мениппея, антиутопия, polyphonic novel, intellectual prose, menippea, carnival, dystopia
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК