Координационные соединения 3d-металлов с семикарбазидом

Анотація
В обзоре проиллюстрированы различные аспекты химии координационных соединений семикарбазида с 3d-металлами: состав, строение, физикохимические свойства, возможные области применения.
В огляді проілюстровані різні аспекти хімії координаційних сполук семікарбазиду з 3d-металами: склад, будова, фізико-хімічні властивості, можливі області застосування.
The various aspects of the 3d-metal semicarbazide complexes chemistry such as composition, structure, physicochemical properties, possible fields of application — have been illustrated in this review.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2011. - Том 16, вип.4-5: Сер. "Хімія".
Ключові слова
семикарбазид, координационные соединения, 3d-металлы, семікарбазид, координаційні сполуки, 3d-метали, semicarbazide, complexes, 3d-metals
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК