Правове регулювання інституту громадянства в Україні

Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Фенікс
Анотація
Статтю присвячено здійсненню аналізу правового регулювання інституту грома- дянства України. Визначено систему нормативно-правових актів України, які регулюють інститут громадянства та перспективи розвитку законодавства у цій сфері.
Статья посвящена осуществлению анализа правового регулирования института гражданства Украины. Определена система нормативно-правовых актов Украины, регулирующих институт гражданства и перспективы развития законодательства в этой сфере.
The article analyzes the legal regulation of the institution of citizenship of Ukraine. It researches the system of legal acts of Ukraine which regulate the institution of citizenship and prospects of development of legislation in this area.
Опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State: Науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса.
Ключові слова
інститут громадянства, громадянин, іноземець, особа без громадянства, набуття громадянства, припинення громадянства, институт гражданства, гражданин, иностранец, лицо без гражданства, получения гражданства, прекращения гражданства, institution of citizenship, citizen, a foreigner or stateless nationality, deprivation of citizenship
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК