Диференціація мікрочасових зон свідомості індивіда

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В дослідженні з’ясовується взаємозв’язок динаміки процесів свідомості в їх психофізіологічному трактуванні та переживання часу індивідом. Встановлюється ізоморфність ясності свідомості (локусу уваги) та величини часової помилки при відтворенні часових проміжків.
Опис
Ключові слова
свідомість, індивід, "теорія прожектора", власна одиниця часу, динаміка відносної помилки відтворення часу, сознание, индивид, "теория прожектора", собственная единица времени, динамика относительной ошибки восприятия времени, consciousness, the individual, "the theory of a projector", an own time unit, dynamics of a relative mistake of perception of time
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК