Категорія стану. Функціональна модель: посібник з граматики англійської мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Посібник «Категорія стану. Функціональна модель» призначений, передусім, для студентів спеціальних вузів, а також усіх тих, хто бажає поглибити свої знання з граматики англійської мови. Цей посібник є результатом наукового дослідження та узагальнення багатолітнього викладацького досвіду його авторів. Наукова та практична вартість посібника забезпечується, поперше, великим за обсягом фактичним матеріалом, на якому базується посібник, — цей матеріал декількаразово перевищує статично необхідний, сягаючи до 15 000 відрізків мовлення, а також комплексом науково-надійних лінгвістичних методів, за допомогою яких проводилось дослідження: методу дистрибуції, моделювання, квантитативного методу, методу трансформаційного аналізу тощо. Особливістю посібника, порівняно з іншими, є відсутність у ньому граматичних вправ. Натомість він композиційно і змістовно відтворює функціональну модель категорії стану сучасної англійської мови, матеріалізовану з відрізків мовлення та наповнену конкретним лексико-граматичним матеріалом. Перевагою запропонованого авторами підходу є те, що він дає змогу «побачити» модель категорії стану у її найбільш об’єктивних виявах і забезпечує практично необмежену можливість для творчої праці з тим фактичним матеріалом, який цю модель наповнює. При такому підході викладач, фактично, сам «будує» вправи, маніпулюючи з фактичним матеріалом у залежності від поставленої мети, типу практичного заняття та рівня підготовки слухачів. Структура посібника відтворює запропоновану структуру функціональної моделі. Перша частина посібника відтворює ядро категорії стану, друга — периферію, третя присвячена граматичним омонімам категорії стану — як активного, так і пасивного. Кожна частина, у свою чергу, поділяється на розділи (sections) ( їх поділ підпорядковано змісту) — та блоки (units). Поділ на останні проводився за синтаксичними моделями. Ядро категорії стану представлено власне ядром (I секція) та випадками з дещо менш яскраво вираженими становими властивостями (II та III секції). Власне ядро відтворено випадками вживання станових структур з практично необмеженим взаємним становим трансформаційним потенціалом: активний стан вільно трансформується в пасивний і, навпаки, 4 пасивний стан — у активний. До випадків з дещо «приглушеними» становими властивостями ми віднесли випадки, які, теоретично хоч і не мають взаємних трансформа-ційних обмежень, проте у практиці вживання (в узусі) все ж тяжіють до однієї зі станових форм: активної чи пасивної (II та III секції відповідно). До периферії стану (Частина II) віднесено випадки вживання активного та пасивного стану, які мають певні трансформаційні обмеження або, залишаючись у сфері категорії стану, не допускають трансформацію у протилежний стан взагалі. Периферія активного стану розглядається у секції I, пасивного — у секції II. Ці секції підрозділяються на блоки у відповідності до чинників, які зменшують чи блокують трансформаційний становий потенціал. У третій частині посібника представлені ті випадки вживання станових форм, які, попри повну зовнішньо-структурну тотожність зі станом, насправді таким не є. Це такі омоніми активного стану, як випадки нетранзитивних смислів т. з. «транзитивних» дієслів, медіо пасив, а також такі омоніми пасивного стану, як іменний складений присудок та перфектна форма. Посібник завершується списком джерел, з яких відбирався практичний матеріал для аналізу, списком теоретичних джерел та додатком. У додатку міститься матеріал, який не входить у лексичне поле перетину станових структур. Це, зокрема, випадки типу The doctor was sent for (модель: S + P (Vp) + prep). Включення цих випадків до посібника вважаємо доцільним не лише з огляду на традицію — без цієї моделі не обходиться жоден збірник вправ зі стану, але й з огляду на специфіку їх станових перетворень, характерну лише для англійської мови. Основній частині посібника, яка являє собою функціональну модель категорії стану у сукупності з граматичними омонімами, передують передмова, вступна частина та перелік рекомендованих завдань. Завдання сформульовано таким чином, що вони або концентруються на матеріалі певного блоку, секції чи частини, або ж пронизують собою певну серію блоків, секцій і, навіть, усі частини посібника. Перший тип завдань умовно названо по-блоковими (по-секційними, ets), другий тип представлений наскрізними завданнями. Такий відбір завдань, з одного боку, дає можливість студентам якнайкраще засвоїти той найхарактерніший лексико-граматичний матеріал, що входить до функціональної моделі стану, з другого — простежити, як саме і завдяки яким чинникам ця модель змінює свої обриси, перетікаючи з ядра до периферії, а то й змінюючи свій статус на протилежний, тобто переходячи у нестанові утворення. Стежачи за 5 становими характеристиками певної лексичної одиниці упродовж усього посібника, починаючи з ядра і закінчуючи випадками, коли вона виступає як граматичний омонім стану (тобто як нестан), можна значно легше осягнути граматичну сутність категорії стану, динаміку її внутрішніх змін і, зрештою, її місце у граматичній системі англійської мови загалом, що, власне, і є основною метою пропонованого нами посібника.
Опис
Ключові слова
граматика англійської мови, функціональна модель категорії стану сучасної англійської мови, конкретний лексико-граматичним матеріалом, перелік рекомендованих завдань, універсальний характер категорії стану, лінгвістичні універсалії, більшість мов індоєвропейського походження, еволюція мови
Бібліографічний опис
Жаборюк І. А. Категорія стану. Функціональна модель: посібник з граматики англійської мови. / І. А Жаборюк., О. А. Жаборюк — Одеса: Астропринт, 2005. — 68 с.
DOI
ORCID:
УДК