КОМПАРАТИВНА ФРЕЙМОВА СТРУКТУРА ПАРЕМІЙ З АНІМАЛІСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет
Анотація
У статті на матеріалі паремій з анімалістичним компонентом розглядається внутрішня організація іспанської концептосфери «ТВАРИННИЙ СВІТ». Виявляються та моделюються відношення між базовими концептами зазначеної концептосфери, що структуруються компаративним фреймом
The article reveals the internal organization of the Spanish conceptual sphere „ANIMAL WORLD” on the basis of paremias with animalistic component. The relationship between the basic concepts of this conceptual sphere structured by the comparative frame are discovered and modeled
В статье на материале паремий с анималистическим компонентом рассматривается внутренняя организация испанской концептосферы „ЖИВОТНЫЙ МИР”. Выявляются и моделируются отношения между базовыми концептами указанной концептосферы, структурированными компаративным фреймом
Опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць.
Ключові слова
концепт, концептосфера, фрейм, паремія, анімалізм, concept, conceptual sphere, frame, paremia, animalism, паремия, анимализм
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК