Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту гідності працівника

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розкриваються особливості застосування інституту компенсації моральної шкоди при порушенні трудових прав працівника, зокрема права на захист своєї гідності. Вивчено низку проблемних питань, які виникли в судовій практиці застосування такого способу захисту гідності працівника. Порівняно положення національного законодавства, трудових кодексів деяких зарубіжних країн та проекту Трудового кодексу України.
В статье раскрываются особенности применения института компенсации морального вреда при нарушении трудовых прав работника, в частности права на защиту своего достоинства. Изучен ряд проблемных вопросов, возникших в судебной практике применения такого способа защиты достоинства работника. Сопоставлены положения национального законодательства, трудовых кодексов некоторых зарубежных стран и проекта Трудового кодекса Украины.
The article reveals the peculiarities of the application of the Institute for the compensation of non-pecuniary damage in violation of labor rights of an employee, in particular the right to protect his dignity. A number of problematic issues that arose in the judicial practice of applying such a method of protecting the employee’s dignity were studied. Comparative provisions of national legislation, labor codes of some foreign countries and the draft Labor Code of Ukraine.
Опис
Ключові слова
гідність працівника, моральна шкода, спосіб захисту, розмір компенсації, достоинство работника, моральный вред, способ защиты, размер компенсации, dignity of the employee, moral harm, way of protection, amount of compensation
Бібліографічний опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК