Вплив умов синтезу на фізико-хімічні властивості складних оксидів перехідних металів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Анотація
Високу активність в реакції електровідновлення кисню можуть мати оксидні сполуки, з металами вищої позитивної валентності. Нами синтезовані та досліджені системи оксидів на основі перехідних металів з додаванням Ba, Co до Fe та Cu, Mn до. Перовскит BaFe0,6 ConjO0,4, отриманий з суміші нітратів солей, має максимальну електропровідність, високі та стабільні вольт-амперні характеристики, вищі за характеристики класичної системи MnO2-Zn. З шпінельних систем високу активність мають сполуки CuCo2O4 та Mn0,02CuCo2O4. Розрядна ємність у зануреному стані досягає 100 mA год/г.
Синтезированы и исследованы системы сложных оксидов на основе переходных металлов (Fe, Co) с добавлением Ba и Co к Fe и Cu, Mn к Co. Перовскит BaFe0,6 ConjO0,4, полученный из смеси нитратов солей, имеет максимальную электропроводность и высокие и стабильные вольт-амперные характеристики более высокие, чем у классической системы MnO2-Zn. Из новых шпинельных систем высокую активность имеют соединения CuCo2O4 и Mn0,02CuCo2O4. Разрядная емкость в погруженном состоянии достигает 100 mA ч/г.
Complex oxide systems on basic of transition metalls (Fe, Co) with addition Ba, Co to Fe and Cu, Mn to Co were synthesized and investigated. The perovskit BaFe0,6 ConjO0,4 was received from mixture of nitrates. This substance has maximal conduction and high and stable volt-ampere characteristics, which exceed the characteristics of MnO2-Zn system. From new spinel systems CuCo2O4 and Mn0,02CuCo2O4 have high electrochemical activity. Dischage capacity of this example which were submerged in KOH attains 100 mA h/g.
Опис
Ключові слова
ферати, відновлення кисню, катоди, хімічні джерела струму, ферраты, восстановление кислорода, химические источники тока, ferrate, reduction of oxygen, chemical source of current
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald