Вплив консорціума штамі в Lactobacillus plantarum на ростові характеристики паростків салату Lactuca sativa L.

Анотація
Вивчено вплив консорціумів штамів L. plantarum на проростання та ростові характеристики салату Lactuca sativa L. в стерильних умовах in vitro та за висіву у ґрунт в умовах теплиці. Стимулювальна дія лактобацил краще проявлялася у ґрунті. Усі тестовані консорціуми (L. plantarum ОНУ 12+991; ОНУ 12+991+311; ОНУ12+991+311+313 у концентраціях 2 % від добових культур) та штам L. plantarum окремо покращували середню довжину стебел і листків салату, а середня площа листка і маса рослин збільшувалася за усіх варіантів обробок, крім консорціуму з чотирьох штамів. Найефективнішим виявився консорціум з двох штамів L. plantarum ОНУ 12+991: середня маса рослин з насіння, обробленого сумішшю ОНУ 12+991, збільшилася у 8,6 разів, середня площа листової пластинки – у 3,2 рази, а схожість в умовах ґрунту – на 43,3 %.
Изучено влияние консорциумов штаммов L. plantarum на прорастание и ростовые характеристики салата Lactuca sativa L. в стерильных условиях in vitro и в почве в условиях теплицы. Стимулирующее действие лактобацилл лучше проявлялось в почве. Все протестированные консорциумы (L. plantarum ОНУ 12+991; ОНУ 12+991+311; ОНУ12+991+311+313 в концентрациях 2 % от суточных культур) и штамм L. plantarum в отдельности увеличивали среднюю длину стеблей и листьев салата, а средняя площадь листа и масса растений увеличивалась в результате всех вариантов обработок, кроме консорциума из четырех штаммов. Наиболее эффективным выявился консорциум из двух штаммов L. plantarum ОНУ 12+991: средняя масса растений из семян, обработанных смесью ОНУ 12+991, увеличилась в 8,6 раз, средняя площадь листовой пластинки – в 3,2 раз, а всхожесть в условиях почвы – на 43,3 %.
Being absolutely safe for human and animal health, bacteria of Lactobacillus genus are the perspective agents for biological control and plant growth stimulation in organic agriculture. The aim of the investigation was to study the effect of consortia of L. plantarum strains on germination and growth characteristics of lettuce Lactuca sativa L. Materials and methods. Germination and growth characteristics were studied under sterile conditions in vitro and in soil in a greenhouse. 2% of overnight cultures of lactobacilli mixed in equal proportions were used. Seeds were treated with bacterial suspensions for one hour. Results. In soil lactobacilli exhibited better stimulation activity than under the laboratory conditions in Petri dishes. All the tested consortia (L. plantarum ОNU 12+991; ОNU 12+991+311; ОNU 12+991+311+313) and the strain L. plantarum ONU 12 separately increased the mean lengths of lettuce stems and leaves. The mean leaf area and weight of the plants were improved by all variants of the treatments except the consortium from the four strains. Conclusion. The most effective was the consortium from the two strains – L. plantarum ONU 12+991: the mean lenghts of the plants germinated from the seeds treated with the mixture ONU 12+991 increased 8.6 times, mean leaf area – 3.2 times, and germination under soil conditions increased by 43.3%.
Опис
Ключові слова
схожість, морфометричні показники, молочнокислі бактерії, бактеріальні препарати, Lactuca sativa, всхожесть, морфометрические показатели, молочнокислые бактерии, бактериальные препараты, germination, morphometric characteristics, lactic acid bacteria, bacterial preparations
Бібліографічний опис
Вісник Одеського нац. університету : сер.: Біологія : наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012 Предыдущее заглавие : Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета. - До 2012 року див. під валовою нумерацією. Вісник Одеського нац. університету: сер.: Біологія. – 2016. – Т. 21, вип. 1 (38).
DOI
ORCID:
УДК