Перспективи онлайн-навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження полягає у розгляді особливостей онлайн-навчання як лінгводидактичної категорії сучасного освітнього простору, визначення його основних характерних ознак і методичних можливостей щодо його реалізації у навчанні іноземних студентів. Об’єктом вивчення виступає процес онлайн-навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти. Предметом дослідження є організація процесу онлайн-навчання іноземних студентів та зміст методики. Основні методи дослідження: аналіз наукової літератури, анкетування, тестування, бесіда з учасниками освітнього процесу, аналіз змісту навчальних програм і навчальних планів підготовки, вивчення досвіду навчання іноземних студентів з урахуванням професійної спрямованості. Матеріалом розвідки стали теоретичні праці вчених- лінгвістів, методистів, викладачів-практиків, а також реальне онлайн-навчання. Результати дослідження можуть ви- користовуватися в процесі проектування моделі онлайн-навчання іноземних студентів, у розробці концепції розвитку мовної підготовки іноземних студентів, спрямованої на вдосконалення самої системи, підвищення якості навчання і підготовку висококваліфікованих фахівців. Практична значимість дослідження полягає в розробці й обґрунтуванні педагогічних шляхів вдосконалення іншомовної підготовки студентів і умов реалізації цих шляхів в освітньому про- цесі сучасного навчального ЗВО, у застосуванні отриманих даних для розробки навчально-методичного забезпечен- ня, методичних матеріалів і лекційних курсів. Зроблено висновки щодо ефективності застосування нових сучасних технологій та інформаційно-комунікаційних технологій з метою розвитку та удосконалення системи мовної підготовки іноземних студентів. З’ясовано перспективи створення ефективного онлайн-навчання іноземних студентів і викорис- тання всіх дидактичних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій.
Опис
Ключові слова
онлайн-навчання, іноземні студенти, інформаційно-комунікаційні технології, вища освіта, дистанційне навчання, online learning, foreign students, language training, higher education, distance learning, blended learning, information and communication technologies
Бібліографічний опис
Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання