Концептуалізація антропонімійного сектору поетонімосфери циклу романів С. Мейер «Сутінки»

Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті досліджується поетонімосфера циклу романів С. Мейер як організована та складна система взаємопов’язаних власних назв. Встановлено, що на трьох етапах функціонування літературно-художніх власних назв вони стають елементами трьох різних, але взаємопов’язаних систем: мовної картини світу, художньої картини світу та концептуальної картини світу. Охарактеризовано асоціативні поля поетонімів, які демонструють поширеність гетерономінативних асоціацій.
В статье исследуется поэтонимосфера цикла романов С. Мейер как организованная и сложная система взаимосвязанных имен собственных. Установлено, что на трех этапах функционирования литературно-художественных имен они становятся элементами трех различных, но взаимосвязанных систем: языковой картины мира, художественной картины мира и концептуальной картины мира. Охарактеризованы ассоциативные поля поэтонимов, которые демонстрируют распространенность гетерономинативных ассоциаций.
The article explores the poetic aspect of the cycle of S. Meyer’s novels as an organized and complex system of interrelated names of his own. The aim of this article is to establish the means of conceptualization of the anthropoetonyms in phantasy fiction. Te object of the investigation is the anthroponymic sphere of the phantasy novels, the subject is their organization in the mental lexion of English native speakers. As the material of the investigation tje cycle of S. Mayer’s novels «Twilight » was chosen. It is established that in three stages of the functioning of literary and artistic names they become elements of three different but interrelated systems: the language picture of the world, the artistic picture of the world and the conceptual picture of the world. The associative fields of the poetonymes are characterized, which demonstrate the prevalence of heteronominative associations.
Опис
Ключові слова
поетонімосфера, антропонімійний сектор, вільний асоціативний експеримент, асоціативний гештальт, поэтонимосфера, антропонимический сектор, свободный ассоциативный эксперимент, ассоциативный гештальт, poetology, anthroponymic sector, free associative experiment, associative gestalt
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК