ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ РІДКІСНИХ ТА ЗНИКАЮЧИХ ЕФЕМЕРОЇДНИХ ГЕОФІТІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Наведено уточнений перелік видів рідкісних та зникаючих цибулинних,бульбоцибулинних та бульбових ефемероїдних геофітів природної флори Одеської області.Відмічено та проаналізовано зміни до категорій їх охорони.Розглянуто історію вивчення вказаних видів та подано стислу інформацію щодо їх досліджень в природі і в культурі за період від початку ХІХ сторіччя до теперішнього часу.Відмічено неповність та фрагментарність накопичених даних.
Приведен уточненный перечень редких и исчезающих видов луковичных,клубнелу- ковичных и клубневых эфемероидных геофитов природной флоры Одесской области.Отмечены и проанализированы изменения категорий их охраны.Рассмотрена история изучения указанных видов и представлена сжатая информация об их исследованиях в природе и в культуре за период от начала ХІХ века до настоящего времени.Выяснено,что накопленные данные исследований в основном неполные и фрагментарные.
The specify list of the rare and endangered ephemeroid geophytes with bulbs and tuber of the Odessa region is given.The changes of the category of their protection are noted and analyzed.The history of investigation of these species was studied and condensed information about their investigation in nature and culture dating from the beginning of XX century to the present was given.It is determined that the majority of accumulating data of the investigation is uncompleted and fragmentary.
Опис
Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2010. - Том 15, Вип.17 : Сер. "Біологія".
Ключові слова
рідкісні та зникаючі види, ефемероїдні геофіти, Червона книга України, історія, Одеська область, редкие и исчезающие виды, эфемероидные геофиты, Красная книга Украины, Одесская область, rare and endangered species, ephemeroid geophytes, Red Data Book of Ukraine, history, Odesa region
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК