До питання про історію дослідження Кілійської дельти Дунаю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Від давніх часів дельта Дунаю використовується як угіддя для сільського та рибного господарства, для розвитку водного транспорту, садівництва. До того ж сьогодні дельта є об'єктом заповідної справи та організації туризму, особливо зеленого. Аналіз історії її вивчення показав, які питання вивчені, в якій мірі, а які практично не вивчені. Такий аналіз показує, які наукові положення є пріоритетними для дослідження, а які другорядні,які актуальні, мають теоретичне і практичне значення, яка інформація достовірна і може використовуватись в справі оптимізації природокористування.
З давних времен дельта Дуная используется для сельского и рыбного хозяйства, водного транспорта, садоводства и др. Кроме этого, сегодня дельта используется для организации туризма и заповедного дела. Как известно, для того, чтобы получить полную и достоверную информацию о любом объекте необходимо, прежде всего, знать историю его развития и исследование, которая характеризует степень изученности данного объекта. Ведь именно знание изученности является необходимым для решения всех вопросов относительно объекта, который исследуется.
Of old times the delta of Danube is used for village and fish economy, water transport, gardening etc. Besides, today delta is used for organisation of tourism and reserved business. As is known, to receive the full and authentic information on any object it is necessary, first of all to know a history of its development and research, which characterises a degree studiedly of the given object. You see just the knowledge studiedly is necessary for the solution of all problems concerning object, which is investigated.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 3: Сер. "Географічні та геологічні науки". – укр. і рос.
Ключові слова
дельта, Дунай, дослідження, експедиція, ландшафт, гідрологія, Дунай, русла, рельеф, растительность, животный мир, экспедиция, история исследования, delta, Danube, arm, relief, vegetation, animal, expedition, research history
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК